Kriminele Geskiedenis Militêre Afvalliges

Marines / Flickr

Soos met die ander dienste, die Verenigde State Marine Corps en die Verenigde State Navy skerm aansoekers vir "morele kwalifikasies" (kriminele geskiedenis). Dit is gedoen:

a. Om te verhoed dat persone wie se sosiale gewoontes soos diefstal, brandstigting , gesagsmisbruik, ens. Ens. Bedreig word vir eenheids moraal en samehorigheid, voorkom.

b. Om persone uit te beeld wat waarskynlik ernstige dissiplinêre probleme in die Vloot- en Mariene Korps sal word, en wat gevolglik hulpbronne van die optrede van militêre missies sal aflei.

c. Om enliste en hul ouers te verseker dat die enlistee nie in noue assosiasie met misdadigers gegooi sal word nie.

Aansoekers met geen kriminele skuldigbevindings , boetes of tydperke van selfbeheersing is moreel in aanmerking vir inskrywing nie. Die vrywillige openbaarmaking, of werwingsontdekking, van enige vorm van polisie / kriminele betrokkenheid deur 'n aansoeker mag egter 'n afstanddoening van die morele diskwalifikasie vereis.

Dit is belangrik om hier kennis te neem dat die federale wet aansoekers vereis om alles bekend te maak kriminele geskiedenis op die werwing van aansoeke, insluitend geskrap, verseëlde of jong rekords. Daarbenewens is sulke rekords in die meeste state toeganklik vir militêre ondersoekers, ongeag wat jy andersins gehoor het.

Die proses begin met 'n onderhoud met die Recruiter, en vra die aansoeker oor enige rekords van inhegtenisneming, klagtes, adjudikasies vir jeugdige hofsake, verkeersoortredings , proeftydperke, ontslag of hangende aanklagte of oortuigings, insluitende diegene wat uitgewis of verseël is.

Om vals inligting te verskaf , of om inligting te weerhou, is 'n federale oortreding, en individue mag deur die Federale, Burgerlike of Militêre Hof verhoor word.

Indien die applikant erken dat 'n misdryf erken word of die rekruteur rede het om te glo dat die aansoeker 'n misdryf verberg, of 'n rekord word aangedui tydens die Nasionale Agentskapstoets (ENAC), sal die rekruteur 'n volledige kriminele rekord van plaaslike wetstoepassingsagentskappe aanvra .

Sommige oortredings kan afgewys word, en ander kan nie. Verskillende misdrywe vereis opheffing van goedkeuring op verskillende vlakke in die werwingsketting-van-bevel.

Dit is belangrik om daarop te let dat aansoekers wat 'n kwytskelding verlang , nie gekwalifiseer word vir aanskrywing nie, tensy / totdat 'n kwytskelding goedgekeur word. Die las is op die aansoeker om te bewys dat die owerhede afstand doen van hul diskwalifikasies vir die aanwending en dat hulle aanvaarding in die beste belang van die Militêre sal wees. Afhanklike owerhede sal die "hele persoon" konsep oorweeg wanneer oorweging van aansoeke om afstanddoening.

Oor die algemeen word uitsonderings vereis vir:

Individue met tien of meer verkeerde verkeersoortredings, ses of meer ernstige verkeersoortredings, tien of meer minderjarige nie-verkeersoortredings, ses of meer ernstige oortredings wat nie verkeer nie, of meer as een misdryf, is nie in aanmerking vir 'n kwytskelding nie.

Definisies en algemene riglyne

Onverskillige Jeugdadvisering

a. Bepaling deur 'n regter of jurie in die jeugdige hofverrigtinge waarop die jeugdige skuldig is, of dat die individu die dade beweer het in die petisie of klagte, gebaseer op die meriete van die saak of op die jeugdiges se skulderkenning of skuldigbevinding , en dat die vasstelling in die hof se rekords aangeteken is, en

(1) Ongeag of vonnis opgelê, teruggehou of opgeskort is, en,

(2) Ongeag die daaropvolgende verrigtinge in dieselfde geval om 'n aanvanklike skuldberekening uit hofrekords te verwyder, gebaseer op bewys van rehabilitasie of 'n bevredigende tydperk van proef of toesig. Voorbeelde van "daaropvolgende verrigtinge" wat in jong howe in die Verenigde State gebruik word, is: "ontslag", "rekord verseëling," heropening van die saak om die oorspronklike bevinding van "skuldig" of "misdadigheid" te verander of die pleidooi van "skuldig" of toelating van die waarheid van die bewerings in die petisie tot "onskuldig", ontslag van die oorspronklike petisie, ter syde stel die beoordeling van "misdadigheid." Sodanige daaropvolgende verrigtinge erken bloot rehabilitasie en verander nie die feit dat die jeugdige die daad gepleeg het waarvoor die individu probeer het nie.

b. Die term negatiewe jeugdadvokasie is 'n uitspraak as 'n jeugdige delinquent, wederregtelike minderjarige, jeugdige oortreder, delinquent kind, jeugdige oortreder, onverganklike en 'n verklaring van die jeugdiges as 'n wyk van die hof of 'n toekenning van proef of straf deur 'n jeughof as gevolg van 'n oortreding. Die term "wyk van die hof" sluit nie die uitspraak van 'n jeugdige as 'n 'afhanklike' in nie, as 'verwaarloos' of as 'verlate'.

c. Vir die doeleindes van 'n kwytskelding sal die verwerking gebaseer word op die erns van die spesifieke oortreding waarvoor 'n aansoeker beoordeel is. Die erns van die misdryf sal bepaal word deur die Uniforme Gidslys vir Tipiese Misdrywe, bo of deur die aantekeninge daarin vervat indien die misdryf nie spesifiek deur die naam aangedui word nie. Sodra die versoek om 'n morele kwytskelding op die regte besluitvlak is, sal faktore soos die ouderdom van die aansoeker ten tye van die oortreding, die werklike vonnis deur die hof, ens. Oorweeg word.

Gemeenskapsdiens: ' n Vonnis van 'n spesifieke hoeveelheid arbeid wat uitgevoer word ten bate van die gemeenskap as geheel. Gemeenskapsdiens is 'n vorm van geld of restitusie, maar is nie 'n vorm van selfbeheersing nie. Aansoekers wat deur geregtelike gesag gerig is om gemeenskapsdiens te verrig, kwalifiseer nie vir inskrywing totdat sodanige diens voltooi is nie en die toepaslike kwytskelding is toegestaan.

oortuiging

a. Bepaling van "skuldig" deur 'n regter of jurie, gebaseer op die meriete van 'n saak of op 'n verweerder se pleit van 'skuldig' of 'nolo contendere':

b. Sanksies opgelê deur 'n wetstoepassing of kwasi-wetstoepassingsagentskap in die plek van 'n amptelike hofverhoor of verhoor sal NIE as 'n veroordeling beskou word nie. Sanksies van hierdie aard vereis 'n hersiening deur die Werksdiens. Sien die volgende voorbeelde.

Nota: As 'n algemene reël word enige vereistes wat deur 'n beampte van die hof (dws regter, landdros, distriksprokureur, assistent-distriksprokureur, jeugdige beampte of proefbeampte) opgelê word, as 'n skuldigbevinding vir aanwendingsdoeleindes beskou. Voorlopige ingryping of afleidingsprogramme sal as 'n "oortuiging" beskou word. Net so sal die vereistes wat deur wetstoepassingsbeamptes (dws polisie, balju, adjunk-balju of staatsmense ) opgelê word, as 'n sanksie beskou word. Die sleutelvraag is: "Was dit 'n formele program van die hof?"

c. Konvikties of heffings wat vir behulpsaamheid verminder is, soos in "pleitooreenkoms" of pleit vir 'n verminderde of minder aanklag, sal op die vlak wat geskik is vir die oorspronklike aanklagte, afgewys word.

Uitbreiding: Sommige lande het prosedures ingestel vir die daaropvolgende "skrapping van die rekord," "ontslag van aanklagte," of "vergewe" op bewyse van rehabilitasie van die oortreder. So 'n aksie het die regsgevolg van die blus van die aanvanklike "skuldigbevinding" of "ongunstige jeugdige beoordeling", sodat die aansoeker ingevolge die staatsreg geen rekord van skuldigbevinding of ongunstige jeugdige beoordeling het nie. Ten spyte van hierdie aksie moet die rekord onthul word en 'n afstanddoening van die aansoeker se diskwalifikasie (s) word vereis op die behoorlike besluitnemingsvlak.

Nolle Prosequi: "Nolle Prosequi" is 'n verklaring dat die eiser in 'n siviele saak of die aanklaer in 'n strafsaak vervolging van alle of deel van 'n pak of aanklag sal laat vaar. Nolle Prosequi "is 'n onopgeloste regsproses. Dit word nie as 'n vorm van selfbeheersing beskou nie en is nie noodwendig 'n beroep op die inskrywing nie. Dit word egter as 'n skuldigbevinding vir aanwendingsdoeleindes beskou en 'n afstanddoening word vereis. is nodig om te verseker dat die hof se bevinding van nolle prosequi op die meriete van die individuele geval gegrond is, en nie in die gewapende magte vergemaklik nie. Indien hofdokumente deur hofowerhede (dws Regter, DA, ADA) nolle prosequi "was die gevolg van onvoldoende getuienis om te skuldig of te beheer, dan sal dit nie as 'n skuldigbevinding beskou word nie.

Nolo Contendere: "Nolo Contendere" is 'n pleit van 'n verweerder in 'n kriminele optrede gelykstaande aan 'n skulderkenning. Met hierdie pleidooi is 'n verweerder strafbaar, maar laat die moontlikhede vir ontkenning van die beweerde feite in ander verrigtinge oop. 'N afstanddoening word vereis.

Proefneming: Die opskorting van 'n vonnis van 'n individu wat skuldig bevind is maar nog nie gevange geneem is vir daardie skuldigbevinding nie, op voorwaarde van voortgesette goeie gedrag en gereelde verslagdoening aan (onder toesig van) ' n proefbeampte of ander agent wat deur die hof aangewys is. Streeks wetlike terme wat sinoniem is met "proefneming" sal presies behandel word as 'n proef op die hele inligtingblad gebruik word.

Beperking: "Beperking" sluit in die opskorting van 'n vonnis (onvoorwaardelik opgeskorte sinne in te sluit), bevalling of opsluiting in enige instelling, proefneming (onvoorwaardelike onvoorwaardelike proefneming in te sluit) of parool.

Verseëlde Jeugrekords: Verskeie state het voorsiening vir "verseëling van jong rekords" wat dien om die openbaarmaking van die wetstoepassingsbeamptes en geregtelike owerhede te beperk. Ten spyte van die regsgevolg van so 'n aksie moet die aansoeker die rekord openbaar, en 'n morele afstanddoening moet verleen word om in hierdie gevalle toestemming te verleen.

Onvoorwaardelike Suspended Sentence en Unsupervised Unconditional Probation

'N Onvoorwaardelike opgeskorte vonnis en onbeheerde onvoorwaardelike proeftydperk word beskou as 'n opgeskorte vonnis en proefreg wat deur 'n hof opgelê word, alhoewel die hof geen voorwaardes oplê nie:

a. Met betrekking tot 'n individu se vryheid van beweging, of

b. Vereis die betaling van skadevergoeding, of

c. Vereis periodieke verslagdoening deur individue aan 'n beampte van die hof (om 'n proefbeampte in te sluit), of

d. Betrokke toesig deur 'n beampte van die hof (insluitend 'n proefbeampte) op die individu.

Aansoekers wat tans onder hierdie vorms van selfbeheersing is, kwalifiseer nie vir inskrywing totdat die termyn van die vonnis of proef vervul is nie.

Aansoek as 'n alternatief vir vervolging

Aansoekers mag nie as 'n alternatief vir strafregtelike vervolging, aanklaging, opsluiting, parool, proef of ander strawwe sinne aanmeld nie. Hulle is onbevoeg vir inskrywing totdat die oorspronklike toegekende vonnis afgehandel sou wees.

Spesiale Vereistes vir Substansmisbruik

Geen dwelmverwante kwytskelding sal oorweeg word sonder 'n getekende, volledige afskrif van die Drug Abuse Screening Form.

Afhanklikes sal nie toegestaan ​​word aan nie-voormalige diensversoekers wat:

a. Het 'n geskiedenis van dwelm- of alkoholafhanklikheid of verslawing, of

b. Het 'n hofveroordeling vir enige dwelmmisbruik (behalwe die eenvoudige besit van cannabis [30 gram of minder] en steroïede), of

c. Toelaat om dagga of ander onwettige dwelms te handel.

(Let wel: "Mensehandel" in dwelms sal beskou word as die ongelisensieerde verkoop of handel van dwelms vir wins.)

d. Aansoekers wat gediskwalifiseer is om positief te toets op die DAT by MEPS.

Voorheen Diens aansoekers wat 'n krygsraad, Nie- geregtelike Strafreg (NJP) ontvang het, of ontslag as gevolg van dwelmgebruik of dwelmverwante oortreding (om positiewe urinale ondersoek in te sluit), kom nie in aanmerking vir inskrywing / reenlisting nie. Geen kwytskelding is gemagtig nie. Aansoekers wat 'n intreevlakskeiding ontvang het as gevolg van dwelmgebruik of dwelmverwante oortreding (om positiewe urinale behandeling in te sluit) vereis 'n verpligte 2-jaar-wag. Geen kwytskelding is gemagtig nie.

Konvikties vir die besit van dwelmtoebehore sal behandel word met die doel om 'n verlossing te beëindig, asof hulle skuldig bevind is aan die besit van die werklike dwelm wat verband hou met die spesifieke stuk toebehore.

Die beampte van die werwingstasie mag die onwettige gebruik van voorgeskrewe dwelmmiddels afwyk voor aanwending in die DEP wanneer 'n aansoeker 'n voorskrifmedisyne vir mediese doeleindes toegedien is deur 'n ouer of persoon wat in die hoedanigheid van "loco parentis" optree wanneer daardie geneesmiddel is nie voorgeskryf vir die aansoeker nie. Voorbeelde sluit in, maar is nie beperk nie tot, Valium en Tylenol III. Alle ander onwettige gebruik van voorskrifmiddels vereis 'n afstanddoening van die distriksbevelvoerder.

Elke beslissingsowerheid (bv. Die rekruteur, NCOIC, die CO-werfstasie, die CO, werwingsdistrik, of die CG, werwingsgebied) mag die omvang van 'n aansoeker se voorbedoelde dwelmbetrokkenheid as buitensporig beskou en verkies om die aansoeker se kwytskeldingsversoek en beëindig prosessering.

Versuim om te openbaar

'N Aansoeker mag ontslaan word weens versuim om die gebruik of misbruik van onwettige of voorgeskrewe medisyne bekend te maak, om oortuigings wat uit die gebruik of misbruik voortspruit, in te sluit. Die werwer sal die aansoeker in kennis stel van die ernstige gevolge wat die gevolg kan wees van die versuim om te openbaar.