Navy Fraternization Policies

Die vloot se beleid oor broederbedrywighede is vervat in OPNAV-instruksie 5370.2B, Navy Fraternization Policy .

beleid

Persoonlike verhoudings tussen beamptes en aangewese lede wat onnodig bekend is en wat nie verskille in rang en graad respekteer nie, word verbode en in stryd met die langdurige gebruik en tradisie van die vlootdiens.

Soortgelyke verhoudings wat oormatig bekend is tussen beamptes of tussen aangewese lede van verskillende rang of graad, kan ook nadelig wees vir goeie orde en dissipline of van aard om diskrediet op die vlootdiens te bring en is verbode.

Daar word van opdragte verwag om administratiewe en dissiplinêre stappe te doen soos nodig om sulke onvanpaste gedrag reg te stel. Die beleide wat hier gelys word, is wettige algemene bestellings. Oortreding van hierdie beleide onderwerp die betrokke lede aan dissiplinêre aksie onder die Uniform Code of Military Justice (UCMJ).

Agtergrond / Bespreking

Vloot het histories staatgemaak op gewoonte en tradisie om die grense van aanvaarbare persoonlike verhoudings tussen sy lede te definieer. Behoorlike sosiale interaksie tussen beamptes en aangewese lede is nog altyd aangemoedig, aangesien dit eenheidsmoraal en esprit de corps verhoog.

Terselfdertyd het onnodig bekende persoonlike verhoudings tussen beamptes en aangewese lede tradisioneel in stryd met die vlootgebruik geword omdat hulle die respek vir gesag ondermyn, wat noodsaaklik is vir die vloot se vermoë om sy militêre missie te bereik. Meer as 200 jaar se ondervinding het getoon dat seniors te alle tye deeglike professionele verhoudings met juniore moet handhaaf.

Hierdie gebruik erken die noodsaaklikheid om die gebruik van 'n senior graad of posisie op so 'n wyse te voorkom dat dit lei tot (of die voorkoms van) voorkoms, voorkeurbehandeling, persoonlike gewin, of handelinge wat andersins redelikerwys verwag kan word, goed ondermyn orde, dissipline, gesag, of hoë eenheids moraal.

Op dieselfde wyse vereis die gewoonte dat junior personeel die gesag wat inherent is aan 'n senior se graad, rang of posisie, erken en respekteer. Hierdie erkenning van gesag word bewys deur die handhawing en afdwinging van die militêre hofdienste en gebruike wat tradisioneel behoorlike senior ondergeskikte verhoudings gedefinieer het.

"Fraternization" is die term wat tradisioneel gebruik word om persoonlike verhoudings te identifiseer wat die gebruiklike grense van aanvaarbare senior ondergeskikte verhoudings oortree. Alhoewel dit die algemeenste toegepas word op beamptes-aangewese verhoudings, sluit broederlik ook onbehoorlike verhoudings en sosiale interaksie tussen amptenare sowel as tussen aangewese lede.

Histories, en soos hier gebruik, is broederlikheid 'n geslagsneutrale konsep. Die fokus is die nadele van goeie orde en dissipline as gevolg van die erosie van respek vir gesag wat inherent is aan 'n onnodig bekende senior ondergeskikte verhouding, nie die geslag van die betrokke lede nie.

In hierdie sin is broederlijkheid 'n unieke militêre konsep, maar misbruik van 'n senior se posisie vir persoonlike gewin en werklike of waargeneemde voorkeurbehandelings is leierskap- en bestuursprobleme wat ook in burgerlike organisasies voorkom.

In die konteks van die militêre lewe kan die potensiële erosie van respek vir die gesag en leierskapsposisie van 'n senior in graad of rang 'n enorme negatiewe effek hê op goeie orde en dissipline en die effektiwiteit van 'n eenheid ernstig ondermyn. Daarom dien die verbod op broederling 'n geldige, noodsaaklike doel.

Verbode Verhoudings

Persoonlike verhoudings tussen beamptes en aangewese lede wat onnodig bekend is en nie verskille in graad of rang respekteer nie, is verbode. Sulke verhoudings is bevooroordeeld vir goeie orde en dissipline en oortree lang tradisies van die Vlootdiens.

Persoonlike verhoudings tussen hoofbeamptes (E-7 tot E-9) en junior personeel (El tot E-6), wat aan dieselfde opdrag toegewys is, wat onnodig bekend is en nie verskille in graad of rang respekteer nie, is verbode .

Net so is persoonlike verhoudings wat onnodig bekend is tussen personeel / instrukteur en studente personeel binne Vlootopleidingskommando's, en tussen werwers en rekrute / aansoekers wat nie verskille in graad-, rang- of personeel- / studenteverhouding respekteer nie, word verbied. Sulke verhoudings is bevooroordeeld vir goeie orde en dissipline en oortree lang tradisies van die Vlootdiens.

Wanneer nadelige gevolge vir die goeie orde of van aard is om diskrediet op die Vlootdiens te bring, word persoonlike verhoudings tussen amptenare of tussen aangewese lede wat onnodig bekend is en wat nie verskille in graad of rang respekteer nie, verbied. Vooroordeel tot goeie orde en dissipline of diskrediet op die Vlootdiens kan voortspruit uit, maar is nie beperk tot, omstandighede wat:

  1. 'n senior se objektiwiteit in die gedrang bring;
  2. lei tot werklike of skynbare voorkeurbehandeling;
  3. ondermyn die gesag van 'n senior; of
  4. kompromitteer die ketting van opdrag.

bespreking

Fraternization, soos hierbo gedefinieer, is verbode en strafbaar as 'n oortreding onder die UCMJ. Dit is onmoontlik om elke handeling wat tot goeie orde en dissipline beskadig kan word, of dit is die diskrediet van die diens, omdat die omliggende omstandighede dikwels bepaal of die betrokke gedrag onvanpas is.

Behoorlike sosiale interaksie en gepaste persoonlike verhoudings is 'n belangrike deel van eenheids moraal en esprit de corps. Beampte en aangewese deelname aan bevel sportspanne en ander opdraggeborgde gebeure wat bedoel is om eenheidsmoraal en kameraadskap te bou, is gesond en duidelik toepaslik.

Datering, gedeelde woonplekke, intieme of seksuele verhoudings, kommersiële versoeke , privaat besigheids vennootskappe, dobbel en leen van geld tussen beamptes en aangewese lede, ongeag Diens, is onnodig bekend en is verbode. Net so sal sodanige optrede tussen amptenare en tussen aangewese lede van verskillende rang of graad onnodig vertroud wees en vervreemding wees as die optrede nadelig is vir goeie orde en dissipline of diensverskil.

Vooroordeel tot goeie orde en dissipline en diskreditering van die Vlootdiens kan voorkom wanneer die graad van vertroudheid tussen 'n senior en 'n junior in graad of rang so is dat die senior se objektiwiteit in twyfel getrek word. Hierdie verlies van objektiwiteit deur die senior kan lei tot werklike of skynbare voorkeurbehandeling van die junior, en die gebruik van die senior se posisie vir die private wins van die senior of junior lid. Die werklike of oënskynlike verlies van objektiwiteit deur 'n senior kan lei tot die persepsie wat die senior nie meer in staat is of bereid is om billikheid uit te oefen en oordeel op grond van verdienste te maak nie.

Verkeerde bekende verhoudings kan bestaan ​​met individue buite die direkte kommandieketting. Deur langdurige gewoonte en tradisie is hoofbeamptes (E-7 tot E-9) afsonderlike en duidelike leiers binne hul opdrag. Hoofbeamptes bied leierskap, nie net binne hul direkte ketting van opdrag nie, maar ook vir die hele eenheid. Die verbodsbepalings in hierdie beleid is gebaseer op hierdie unieke leierskapverantwoordelikheid.

Alhoewel die bestaan ​​van 'n direkte senior-ondergeskikte toesighoudende verhouding nie 'n voorvereiste is vir 'n verhouding tussen junior en seniors om broederliking te vorm nie, is die feit dat individue in dieselfde bevelsketting is, die waarskynlikheid dat 'n onnodige bekende verhouding tussen senior en junior beamptes , of tussen senior en junior aangewese lede sal lei tot goeie orde en dissipline of diskrediet vir die vlootdiens.

Gedrag wat broederlijkheid uitmaak, word nie verskoon of vergemaklik deur 'n daaropvolgende huwelik tussen die oortredende partye nie. Dienslede wat getroud of andersins verwant is (vader / seun, ens.) Aan ander dienslede, moet die nodige respek en decorum handhaaf wat die amptelike verhouding bywoon, terwyl dit in diens of in uniform in die openbaar is. Verenigbaar met die seer / rotasiebeleid en die behoeftes van die diens, sal dienslede wat met mekaar getroud is nie aan dieselfde bevelsketting toegewys word nie.

Seniors regdeur die bevelsketting sal:

  1. Wees veral op hulle persoonlike verenigings, sodat hul optrede en die optrede van hul ondergeskiktes ondersteunend is van die militêre ketting van opdrag en goeie orde en dissipline. Aangesien omstandighede belangrik is om vas te stel of persoonlike verhoudings broederlikmaking is, moet seniors leiding gee oor toepaslike verhoudings wat eenheidsamehorigheid en moraal opbou.
  2. Maak seker dat alle lede van die bevel bewus is van die beleide wat hier uiteengesit word.
  3. Hanteer die oortredende optrede deur toepaslike stappe te doen, insluitende berading, uitreiking van onderrigbriewe, kommentaar op fiksheidsverslae of prestasie-evaluerings, herverdeling en / of, indien nodig, deur toepaslike dissiplinêre stappe te doen.

Die verantwoordelikheid om onvanpaste verhoudings te voorkom, moet hoofsaaklik op die senior rus. Alhoewel die senior party verwag word om die ontwikkeling van onvanpaste verhoudings te beheer en te verhoed, is hierdie beleid van toepassing op beide lede en albei is aanspreeklik vir hul eie gedrag.