Air Force Humanitarian Assignments

Die Air Force Humanitarian Assignments Program is gestig om lede te help om ernstige korttermynprobleme met 'n familielid te besleg. Die program maak die plasing van die militêre lid moontlik op die naaste plek waar die betrokke familielid woon om die gesinslid maksimum steun te gee, in ooreenstemming met die bemanningseienskappe van die Lugmag .

Vir die doeleindes van hierdie program is die term "familielid" beperk tot gade, kind, pa, ma, skoonpa, skoonmoeder, die persoon in loco parentis of ander persone wat eintlik in die huishouding woonagtig is is afhanklik vir meer as die helfte van hul finansiële ondersteuning.

Steppers kan kwalifiseer as 'n familielid as hulle voldoen aan die basiese kriteria vir in loco parentis.

In loco parentis verwys na een wat ouerlike regte, pligte en verantwoordelikhede uitoefen. Hierdie voorwaarde moet ten minste 5 jaar voor die lid se of gade se 21ste verjaardag wees, of voor inskrywing op aktiewe diens, wat ook al vroeër is. Versoeke gebaseer op in loco parentis status moet beëdigde verklarings van alle partye insluit (om ander familielede, bure of familievriende in te sluit) waarin die besonderhede van die bewaring, beheer, versorging en bestuur van lid of eggenoot vermeld word. Hulle moet ook afskrifte van enige dokumente wat moontlik gemaak is op die oomblik dat hulle in loco parentis status gevestig is en wat verband hou met die bewaring, beheer, versorging en bestuur van lid of eggenoot. LET WEL: Die blote teenwoordigheid van 'n persoon in die huis vir 'n aantal jare, waartydens hy of sy 'n mate van bewaarheid, maar nie ouerlike verantwoordelikhede uitgeoefen het nie, is nie in loco parentis nie.

Ten einde die kind in die sorg en toesig van een wat in die plek van die ouer optree, te wees, kan die ouer nie ook in dieselfde huis wees nie (tensy die ouer verstandelik onbevoeg was).

Nood- of gewone verlof moet eerste gebruik word as 'n manier om gesinsbeheersing of -probleme te verlig alvorens aansoek gedoen word vir humanitêre herverdeling.

Die situasie moet binne 'n beperkte tyd (een jaar of minder) opgelos kan word. Alle lugmagpersoneel moet in staat wees om te reageer op enige gebeurlikheid waar en wanneer dit vereis word. Permanente of langdurige uitstel van herverdeling kan nie oorweeg word nie. As 'n herverdeling of tydelike uitstelperiode goedgekeur is, moet die lid daarna (na die uitstelperiode) terugkeer na wêreldwye toewysbare status. As die probleem nie binne 'n jaar opgelos kan word nie, is die humanitêre ontslag oorweging meer gepas.

Kwalifiseringskriteria

Lede kan aansoek doen vir 'n humanitêre herverdeling of uitstel indien hulle aan al die volgende voorwaardes voldoen:

Humanitêre toestande gewoonlik waarborg goedkeuring

Die goedkeuringsowerheid sal normaalweg 'n humanitêre herverdeling of uitstel onder hierdie voorwaardes goedkeur indien 'n vakature by die nuwe diensstasie bestaan indien 'n PCS betrokke is ; Hierdie lys is egter nie allesomvattend nie.

Redes vir humanitêre aansoeke word afgekeur

Die goedkeuringsowerheid sal nie aansoeke vir heraanpassing / uitstel goedkeur indien die probleem vir 'n onbepaalde tyd kan bestaan ​​nie of die versoek is gebaseer op een van die volgende omstandighede:

Opdrag / TDY Beperkings

Indien die Humanitêre Werkopdrag / Uitstel goedgekeur is, sal die owerhede van TDY (Tydelike Diens) nie lede kies vir onwillekeurige TDY wat langer as 30 kalenderdae is terwyl die uitstel aktief is nie. Indien 'n herposisie toegeken word, sal lede nie PCS (permanente verandering van stasie) herontwerp word vir ten minste 12 maande vanaf die datum waarop die stasie bereik is nie. 'N Uitstel sal lede van PCS of onwillekeurige TDY aanvanklik beperk tot 'n maksimum van 12 maande. Die aanvanklike tydperk van opdrag beperking vir humanitêre redes kan op versoek van die lid verleng word mits die totale tydperk nie 18 maande oorskry nie. Indien 'n terminale siekte betrokke is, kan uitstel tot 24 maande verleng word. Versoeke vir sulke uitbreidings moet staaf dat:

Vir volledige inligting oor die Lugmag se humanitêre opdragte, sien. Lugmaginstruksie 36-2110 , WERKOPDRAGTE , Aanhegsel 7 bied volledige inligting oor die Lugmag se humanitêre opdragte.