Staatsdiensprofiel: Projekbestuurder

Beplan, hou mense aanspreeklik, kommunikeer en kommunikeer meer

Nagenoeg enige artikel of boek oor projekbestuur het sy eie definisie van wat projekbestuur is. Alhoewel baie van hierdie definisies voldoende sal wees om 'n grondliggende idee van projekbestuur te verskaf, definieer die Projekbestuursinstituut of PMI projekbestuur as "die toepassing van kennis, vaardighede, gereedskap en tegnieke om projekte te projekteer om aan die projekvereistes te voldoen."

Dit is 'n goeie akademiese definisie, maar wat doen projekbestuurders?

Eenvoudig gestel, hulle bestuur projekte. Miskien is dit te eenvoudig gestel, maar dit is wat hulle doen. Binne etiese grense doen hulle alles wat nodig is om die doelwitte van die projek te bereik.

PMI definieer 'n projek as 'n tydelike groepaktiwiteit wat ontwerp is om 'n unieke produk, diens of resultaat te produseer. Die woord unieke is die sleutelwerk in hierdie definisie. Daaglikse take bestaan ​​nie uit projekte nie. Aktiwiteite wat 'n projek uitmaak, vind nie meer plaas as die projek verby is nie.

Projekbestuurders organiseer hulpbronne - soos tyd, geld en mense - om projekte suksesvol te maak. Sodra een projek gedoen is, beweeg projekbestuurders na 'n ander projek.

Wat Projekbestuurders Doen

As 'n projekbestuurder se werk is om hulpbronne te organiseer om projekte suksesvol te maak, hoe gebeur dit?

Projekbestuurders beplan projekte. Hulle gaan sit met projekborge om die doelwitte van die projek vas te stel. Hulle neem hierdie doelwitte en vlees hulle in 'n projekhandves .

Die projek handves is die dokument wat die begin van 'n projek formaliseer. Die projekhandves beskryf hoëvlakverwagting van die projek soos mylpale, begroting en tydraamwerke. Die presiese komponente van projekhandves wissel volgens organisasie.

Die projekbestuurder en projek borg bespreek wie hulle wil hê op die projekspan.

Die projekbestuurder en borg strek oor hoe hulle hierdie mense op die projek sal kry. Die projek borg moet die organisatoriese posisie en invloed hê om hoëvlakbestuurders te benader om personeelhulpbronne vir die projek te bekom.

Hierdie personeellede sal nie formeel aan die projekbestuurder rapporteer nie, maar hulle sal verantwoordelik wees vir die projekbestuurder vir die voltooiing van toegewysde projektaak. Dit is dalk die moeilikste om projekte te bestuur: die projekbestuurder het nie volle bestuursgesag oor projekspanlede nie. Hierdie mense het ander opdragte en prioriteite buite die projek. As daar persoonlike probleme ontstaan, probeer projekbestuurders hulle met die projekspanlid te hanteer, maar as die probleme voortduur, kan die projekbestuurder na die bestuurder van die spanlid gaan om 'n besluit te bereik.

Sodra 'n projekbestuurder sy of haar hulpbronne vir 'n projek ken, ontwikkel die projekbestuurder 'n projekplan en 'n werkafbreekstruktuur , of WBS. Die WBS verdeel die mylpale van die projek in hanteerbare stukke wat aan een persoon toegewys kan word. 'N Opdrag moet nie deur slegs een persoon voltooi word nie, maar een persoon moet verantwoordelik wees vir die taak.

As 'n projekbestuurder die WBS ontwikkel, oorweeg hy watter take van mekaar afhanklik is. Hy volg take op gepaste wyse. Hy beskou ook die sterkte, swakhede en ander verpligtinge van projekspanlede.

Die meeste van 'n projekbestuurder se werk is kommunikasie. In die beplanningsfase is die projekbestuurder en borg in konstante kommunikasie. By die kickoff-vergadering stel die projekbestuurder die toon vir die hele projek. Sodra die projek begin het, kommunikeer die projekbestuurder met projekspanlede, projekborge en belanghebbendes . Belanghebbendes kan beide binne en buite die organisasie wees. Die projekbestuurder hou gereeld vergaderings met die projekspan en vergader met individuele spanlede soos nodig. Die projekbestuurder vergader gereeld met die projek borg om te verseker dat die projek gaan soos die projek borg verwag.

Aangesien die projek tot 'n einde kom, moet die projekbestuurder kommunikeer om seker te maak dat alles bymekaar kom. Nadat die gesluit is, dokumenteer en kommunikeer die projekbestuurder lesse wat uit die projek geleer is.

Regeringsorganisasies is geneig om projekbestuurders te gebruik in groot pogings met inligtingstegnologie-komponente soos groot sagteware-opgraderings en hardewareverversings. Kleiner inligtingstegnologieprojekte sal waarskynlik formele projekbestuurstrukture hê as kleiner projekte sonder tegnologiese implikasies. Projekbestuurders vir hierdie kleiner, nie-tegniese projekte kan personeellede wees wat geen opleiding in projekbestuur het nie en wat na verwagting deur die werk sal verstom.

Baie mense val in projekbestuur uit om gedwing te word. Hulle kom van allerhande agtergronde. Of hulle polisiebeamptes , kontrakbestuurders, kurrikulum spesialiste , openbare inligtingsbeamptes of iets anders is, begin hulle as vakkundiges wat organisatoriese vaardighede het en as projekbestuurders opdaag. Sodra hulle 'n bietjie ervaring en opleiding kry, vind hulle dat hulle die bestuur van projekte geniet. Hulle soek meer geleenthede om projekte te bestuur, opleiding om hul vaardighede te verbeter en miskien certificerings om hulself meer geloofwaardigheid en werksgeleenthede te gee.

Eienskappe van Projekbestuurders

Daar is verskeie eienskappe wat algemeen onder suksesvolle projekbestuurders voorkom. Met hierdie eienskappe is projekbestuurders goed op pad om hul projekte se doelwitte te bereik.

Projekbestuurders moet betroubaar wees. Om belanghebbendes en projekspanlede te vertrou om 'n projek te vertrou, sal dit goed gaan, hulle moet die projekbestuurder vertrou. Of dit goed gaan of nie so goed nie, die projekbestuurder moet oop en eerlik wees oor wat aangaan met die projek. Sulke glans verhoog die betroubaarheid van 'n projekbestuurder. Mense weet hulle sal betroubare inligting kry, ongeag wat in die projek gebeur.

Projekbestuurders is geneig om ekstroverteer te word. Ekstroversie is 'n goeie gehalte vir projekbestuurders omdat hulle voortdurend kommunikeer. Of kommunikasie met die projek borg, belanghebbendes of spanlede, projekbestuurders moet die meeste van die geleenthede maak om inligting te versprei en in te samel. Innoverende projekbestuurders kan suksesvol wees; Hulle moet egter hulself buite hul geriefsone dwing.

Beplanning is noodsaaklik vir sukses in projekbestuur. Projekbestuurders moet beplanners wees, nie net om 'n goeie plan op te stel nie, maar om 'n plan te volg en te weet wanneer daardie plan moet verander. Projekbestuurders hou by 'n plan totdat dit nie meer aan die projek se behoeftes voldoen nie. Dan maak hulle aanpassings aan die gang om te verseker dat die projek se doelwitte bereik sal word. Hulle kommunikeer die veranderinge aan die nodige gehore.

Projekbestuurders is nie altyd kundiges in die vakaangeleenthede van hul projekte nie. By groter projekte is daar feitlik geen manier om 'n projekbestuurder 'n deskundige op al die aspekte van die projek te wees nie. Daarom is spanne so belangrik. Om 'n projekbestuurder se gebrek aan vakkundigheid te bestry, moet projekbestuurders data-georiënteerd wees. Hulle moet hul spanlede druk om hulle verifieerbare data te gee om te bewys dat die projekte vorder soos hulle behoort. Wanneer kritiese besluite oor tyd, kwaliteit en omvang ontstaan, benodig projekbestuurders data om vas te stel wat gedoen moet word.

Omdat projekbestuurders data benodig, moet hulle analities wees. Hulle moet deur vooroordeel en emosie kan sny om relevante inligting te vind en dit toe te pas op die besluitnemingsproses.

Sertifisering Projekbestuurders kan verdien

Aangesien projekbestuur in sy eie afsonderlike dissipline gegroei het, het die waarde van sertifisering toegeneem. Trouens, baie werkstukke in beide die openbare en private sektore toon dat werkgewers vereis of verkies dat nuwe huurgeld credentialed word. Mense met lang werksgeskiedenis in projekbestuur het dalk nie sertifisering nodig nie, maar diegene wat nuut op hierdie werklyn is, moet hulle streef. Namate meer mense in die veld van projekbestuur betree, sal die meer mense hulself as bekwaam moet onderskei.

In die VSA is die mees algemene sertifisering vir projekbestuurders die Projekbestuur Professional, of PMP®, wat deur PMI aangebied word. Om 'n PMP®-geloofwaardigheid te bekom, voldoen 'n projekbestuurder onderrig-, ondervinding- en opleidingsvereistes. Hierdie vereistes kan op een van twee maniere bereik word. Eerstens moet 'n projekbestuurder 'n hoërskoolgraad hê, vyf jaar ondervinding met 7.500 ure projekbestuur en 35 uur relevante opleiding. Tweedens, 'n projekbestuurder moet 'n baccalaureusgraad hê, drie jaar ondervinding met 4,500 ure wat projekte bestuur en 35 uur relevante opleiding.

Nadat u aan hierdie vereistes voldoen het, moet 'n projekbestuurder aansoek doen met PMI en 'n eksamen aflê. Hierdie eksamen is gebaseer op die Projekbestuursliggaam van Kennis , of PMBOK®.

In totaal bied PMI nege projekbestuursertifikate. Die PMP® en die makliker om Certified Associate in Projekbestuur of CAPM® te verkry, is PMI se twee algemene certificaties. Die ander sewe certificaties behandel spesifieke aspekte van projectmanagement, soos business analysis, planning en risk management of spesifieke projek bestuur methodologieë, soos Agile en OPM3.

Salarisse Projekbestuurders verdien

Soos met bykans enige werk wat in beide die openbare en private sektor bestaan, kan diegene wat vir die regering werk, verwag om 'n bietjie minder te verdien as hul private sektor-eweknieë. Regeringsorganisasie is geneig om beter voordelepakkette as private maatskappye te hê.

Projekbestuurders vroeg in hul loopbane maak minder as diegene wat meer ondervinding het. Aangesien projekbestuurders ervaring opdoen, kan hulle hoër salarisse beveel.