Dinge wat in 'n projekplan ingesluit moet word

'N Projekplan is die hoogtepunt van noukeurige beplanning deur 'n projekbestuurder . Dit is die meesterdokument wat lei hoe die projek sal loop. Volgens die Projekbestuursinstituut is dit 'n formele, goedgekeurde dokument wat gebruik word om beide projekuitvoering en projekbeheer te rig. 'Dit is die plan van planne, want dit word gedokumenteer deur die projekbestuurder se voornemens vir elke hoof faset van die projek. .

Hieronder word die kritiese elemente in baie projekplanne aangetref. Organisasies het hul prosesse en protokolle vir wat in 'n projekplan moet wees en meer oor die algemeen hoe projekte moet loop, dus nie alle projekbestuursplanne sal hierdie elemente hê nie. Projekbestuurders moet egter almal in die beplanningsfase oorweeg om verwarring en gedwonge improvisasie tydens die projekuitvoeringsfase te vermy.

 • 01 Projekdoelwitte

  Projekdoelwitte word in die projekhandves gedefinieer, maar dit moet ook in die projekplan ingesluit word. Daar is verskeie maniere om dit te doen. Die projekplan kan herhaal wat in die projekplan is; Dit kan die doelwitte verder verduidelik, of dit kan die handves as 'n bylae insluit. Maak nie saak hoe 'n projekbestuurder kies om die doelwitte in die projekplan in te sluit nie. Die belangrikste is om 'n duidelike verband tussen die projekhandves te hou - 'n projek se eerste sleutel dokument - en die projekplan - die tweede sleutel dokument van die projek.
 • 02 Projek Omvang

  Soos projekdoelwitte, word die omvang in die handves gedefinieer; 'n Projekbestuurder moet egter die omvang van die projekplan verder verfyn. Een van die beste maniere om te definieer wat in die omvang van 'n projek is, is om te definieer wat buite die omvang is. Byvoorbeeld, 'n projek om 'n handleiding te automatiseer, sal 'n definisie van die omvang nodig hê waar die proses begin en eindig om take wat buite die omvang van die projek val, behoorlik te sluit. Hierdie inligting help 'n projekbestuurder om te definieer wat in omvang is.

 • 03 Mylpale en belangrike aflewerings

  Die belangrikste prestasies vir 'n projek word mylpale genoem. Die belangrikste werkprodukte word belangrike aflewerings genoem. Hulle verteenwoordig die groot komponente van werk op 'n projek. 'N Projekplan moet hierdie items identifiseer, definieer en sperdatums stel vir die voltooiing daarvan.

  Sê 'n organisasie onderneem om 'n projek te ontwikkel om nuwe sagteware te ontwikkel. So 'n projek het beide mylpale en aflewerings. Belangrike aflewerings kan die finale lys van besigheidsvereistes en die lys van funksionele vereistes wees wat daardie besigheidsvereistes implementeer. Na aanleiding hiervan kan die projek mylpale hê van die einde van die besigheidsontwerp, die einde van stelseltoetsing, die einde van gebruikersaanvaardingstoetsing en die sagteware-uitroldatum. Hierdie mylpale het werkprodukte wat met hulle verband hou, maar hulle gaan meer oor die prosesse as die produkte self.

  Mylpaal en belangrike aflewerbare sperdatums hoef nie presiese datums te wees nie, maar hoe meer datums dit is, hoe beter. Iets met 'n sperdatum van Oktober kan enige dag in Oktober vanaf die 1ste tot 31ste bereik word, maar 'n sperdatum van 15 Oktober moet voor of op 15 Oktober bereik word. Presiese datums help die projekbestuurder om 'n akkurate werksafbraakstruktuur te maak.

 • 04 Werkafbreekstruktuur

  'N Werkafbreekstruktuur, of WBS, dekonstrueer die mylpale en belangrike aflewerings in 'n projek in kleiner stukke sodat een persoon die verantwoordelikheid vir elke stukkie toegewys kan word. By die ontwikkeling van die werksafbreekstruktuur oorweeg die projekbestuurder baie faktore soos die sterkpunte en swakpunte van projekspanlede, die interafhanklikheid tussen take, beskikbare hulpbronne en die algehele projeksperdatum.

  Die projekbestuurder is uiteindelik verantwoordelik vir die sukses van die projek, maar hy of sy kan nie die werk alleen doen nie. Die WBS is 'n instrument wat die projekbestuurder gebruik om aanspreeklikheid op die projek te verseker omdat dit die projek borg, projekspanlede en belanghebbendes vertel wat verantwoordelik is vir wat. As die projekbestuurder bekommerd is oor 'n taak, weet die projekbestuurder presies wie om te ontmoet ten opsigte van die saak.

 • 05 Begroting

  'N Projek se begroting toon hoeveel geld toegeken word om die projek te bereik. Die projekbestuurder is verantwoordelik om hierdie bronne toepaslik te versprei. Vir 'n projek wat verskaffers het, verseker die projekbestuurder dat aflewerings volgens kontrakvoorwaardes voltooi word, met spesiale aandag aan kwaliteit. Sommige projekbegrotings skakel na die menslike hulpbronplan.

 • 06 Menslike Hulpbronne Plan

  Die menslike hulpbronplan toon hoe die projek beman sal word. Dit staan ​​soms bekend as die personeelplan. Hierdie plan bepaal wie op die projekspan sal wees en hoeveel van die tydsverpligting wat elke persoon verwag om te maak. By die ontwikkeling van hierdie plan onderhandel die projekbestuurder met spanlede en hul toesighouers oor hoeveel tyd elke spanlid aan die projek kan toewy. As personeel nodig is om oor die projek te konsulteer, maar nie deel van die projekspan is nie, word dit ook in die personeelplan gedokumenteer. Weereens word toepaslike toesighouers geraadpleeg.

 • 07 Risikobestuursplan

  Baie dinge kan verkeerd gaan op 'n projek. Terwyl elke moontlike ramp of klein hik onvoorspelbaar is, kan baie voorspel word. In die risikobestuursplan identifiseer die projekbestuurder risiko's vir die projek, die waarskynlikheid dat die risiko's sal plaasvind en strategieë om die risiko's te versag. Die projekbestuurder soek insette van die projek borg , projekspan, belanghebbendes en interne kundiges.

  Versagtende strategieë word in plek gestel vir risiko's wat waarskynlik sal voorkom of hoë koste verbonde aan hulle. Risiko's wat onwaarskynlik sal voorkom en diegene met lae koste word in die plan genoteer. Hulle mag egter nie versagtende strategieë hê nie.

 • 08 Kommunikasieplan

  'N Kommunikasieplan beskryf hoe 'n projek aan verskillende gehore gekommunikeer sal word. Net soos die werkafbreekstruktuur, gee 'n kommunikasieplan verantwoordelikheid vir die voltooiing van elke komponent aan 'n projekspanlid.

  Elke boodskap het 'n beoogde gehoor. Projekbestuurders verseker dat elke boodskap op sy spesifieke gehoor aangepas is. 'N Kommunikasieplan help projekbestuurders om te verseker dat die korrekte inligting op die regte tyd by die regte mense kom.

 • 09 Belanghebbende Bestuursplan

  'N Belanghebbende bestuursplan identifiseer hoe belanghebbendes in die projek gebruik sal word. Soms moet belanghebbendes slegs inligting ontvang. Dit kan in die kommunikasieplan versorg word. As meer belanghebbendes nodig het, beskryf 'n belanghebbende bestuursplan hoe dit behaal sal word.

 • 10 Verander Bestuursplan

  'N Veranderingsbestuursplan stel 'n raamwerk vir die verandering van die projek voor. Projekbestuurders is geneig om veranderinge aan die projek te vermy. Maar veranderinge is soms onvermydelik. Die veranderingsbestuursplan bied protokolle en prosesse vir die maak van veranderinge. Dit is van kritieke belang vir aanspreeklikheid en deursigtigheid dat projekbureure, projekbestuurders en projekspanlede die veranderingsbestuursplan volg.