Uniform Code of Military Justice (UCMJ)

ART. 2. PERSONE WAT ONDER HIERDIE HOOFSTUK WORD

(a) Die volgende persone is onderworpe aan hierdie hoofstuk:

(1) Lede van 'n gereelde komponent van die gewapende magte, insluitende diegene wat ontslag verlaat na verstryking van hul diensbepalings; vrywilligers vanaf die tyd van hul moed of aanvaarding in die gewapende magte; inductees vanaf die tyd van hul werklike induksie in die gewapende magte; en ander persone wat wettiglik in die weermag of in diens van die gewapende magte aangestel of aangestel word, vanaf die datums waarop hulle deur die bepalings van die oproep of bevel vereis word om dit te gehoorsaam.

(2) Kadette, lugvaartkadette, en middelman.

(3) Lede van 'n reserwe komponent tydens onaktiewe opleiding, maar in die geval van lede van die Weermag Nasionale Wag van die Verenigde State of die Air National Guard van die Verenigde State, slegs wanneer in die Federale Diens.

(4) Afgetrede lede van 'n gereelde deel van die gewapende magte wat geregtig is om te betaal.

(5) Afgetrede lede van 'n reserwe komponent wat hospitalisasie van 'n gewapende mag ontvang.

(6) Lede van die vlootreservaat en vloot Marine Corps Reserve.

(7) Persone in hegtenisneming van die gewapende magte wat 'n vonnis opgelê deur 'n hofmag dien.

(8) Lede van die Nasionale Oseaan- en Atmosferiese Administrasie, Openbare Gesondheidsdiens, en ander organisasies, wanneer hulle aan die gewapende magte toegewys is en dien.

(9) Krijgsgevangenes in aanhouding van die gewapende magte.

(10) Tydens oorlog, persone wat 'n gewapende mag in die veld bedien of vergesel.

(BELANGRIKE NOTA: EFFEKTIEWE 1 JANUARIE 2007, KONGRES VERANDER HIERDIE VOORSIENING OM TE LEES: "In die tyd van verklaarde oorlog of 'n gebeurlikheidsoperasie , persone wat met 'n gewapende magte in die veld dien of vergesel."

(11) Behoudens enige verdrag of ooreenkoms wat die Verenigde State van Amerika is of mag wees, mag dit 'n party wees tot enige aanvaarde reël van die internasionale reg, persone wat by of in diens van die gewapende magte buite die Verenigde State en buite die Kanaal Sone dien, dien die Gemenebes van Puerto Rico, Guam, en die Maagde-eilande.

(12) Behoudens enige verdrag of ooreenkoms wat die Verenigde State is of mag wees by enige aanvaarbare reël van die internasionale reg, persone binne 'n gebied wat deur die Verenigde State verhuur of andersins gereserveer of verkry word, wat onder die beheer van Die betrokke Sekretaris en wat buite die Verenigde State en buite die Kanaal Sone, die Gemenebes van Puerto Rico, Guam en die Maagde-eilande is.

(b) Die vrywillige aanwending van enige persoon wat die vermoë het om die betekenis van inskrywing in die gewapende magte te verstaan, sal geldig wees vir jurisdiksie ingevolge subartikel (a) en die verandering van status van burger na lid van die gewapende magte sal effektief wees. op die neem van die eed van bekering.

(c) Ondanks enige ander bepaling van die wet, word 'n persoon wat by 'n gewapende mag dien wat -

(1) Vrywillig aan militêre gesag voorgelê;

(2) voldoen aan die geestelike bevoegdheid en minimum ouderdomskwalifikasies van artikels 504 en 505 van hierdie titel ten tyde van vrywillige voorleggings aan militêre gesag:

(3) militêre betaling of toelaes ontvang het; en

(4) militêre pligte verrig: is onderworpe aan hierdie hoofstuk totdat sodanige persoon se aktiewe diens beëindig is ooreenkomstig die wet of regulasies wat deur die betrokke sekretaris afgekondig is.

(D)

(1) 'n Lid van 'n reserwe komponent wat nie op aktiewe diens is nie en wat die onderwerp is van verrigtinge ingevolge artikel 815 (artikel 15) of artikel 830 (artikel 30) ten opsigte van 'n misdryf teen hierdie hoofstuk mag aan aktief beveel word plig onwillekeurig vir die doel van--

(2) 'n Lid van 'n reserwe komponent mag nie ingevolge paragraaf (1) aan aktiewe plig aangestel word nie behalwe ten opsigte van 'n misdryf gepleeg terwyl die lid was

(3) Magtiging om 'n lid ingevolge paragraaf (1) aan aktiewe plig te bestel, word uitgeoefen ingevolge regulasies deur die President voorgeskryf.

(4) 'n Lid mag slegs ingevolge paragraaf (1) aan 'n aktiewe plig aangestel word deur 'n persoon wat gemagtig is om algemene howe in 'n gereelde deel van die gewapende magte te belê.

(5) 'n Lid wat ingevolge paragraaf (1) aan aktiewe pligte beveel is, tensy die bevel tot aktiewe diens deur die betrokke Sekretaris goedgekeur is, mag nie -