Militêre Indiensneming / Hervestigingsregte

Uniformed Services Employment & Reemployment Rights Act

Die Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA) is op 13 Oktober 1994 onderteken. Die bepalings van die wet is vervat in die Amerikaanse kode, titel 38, artikels 4301 tot 4333.

Die Wet is van toepassing op persone wat, vrywillig of onwillekeurig, in die "uniformed services" diens doen, wat die opdragte van die weermag, vloot, mariene korps, lugmag, kuswag en openbare gesondheidsdiens insluit, asook die reserwe komponente van elk van hierdie dienste.

Federale opleiding of diens in die Army National Guard en Air National Guard gee ook aanleiding tot regte onder USERRA.

Uniformed diens sluit in aktiewe plig , aktiewe plig vir opleiding, inaktiewe pligopleiding (soos bore), aanvanklike aktiewe pligopleiding, en begrafnisplegtigheid wat deur Nasionale Wag en Reserwatiewe lede verrig word, sowel as die tydperk waarvoor 'n persoon afwesig is van 'n pos van diens vir die doel van 'n eksamen om fiksheid te bepaal om so 'n plig te verrig.

Wie is in aanmerking vir hervestiging?

Hervestigingsregte strek tot persone wat van diens afwesig was weens "diens in die uniform dienste". "Diens in die uniform dienste" beteken die verrigting van diens op 'n vrywillige of onwillekeurige basis in 'n uniform diens, insluitend:

Die "uniformed services" bestaan ​​uit die volgende:

Vooraf kennisgewing

Die wet vereis dat alle werknemers hul werkgewers met vooraf kennisgewing van militêre diens voorsien.

Kennisgewing kan skriftelik of mondeling wees. Dit kan verskaf word deur die werknemer of deur 'n toepaslike beampte van die tak van die weermag waarin die werknemer sal dien. Geen kennisgewing word egter verlang indien:

Duur van diens

Die kumulatiewe lengte diens wat 'n persoon se afwesigheid van 'n posisie veroorsaak, mag nie vyf jaar oorskry nie. Die meeste tipes diens word kumulatief getel in die berekening van die vyfjaar periode.

Uitsonderings. Agt kategorieë diens is vrygestel van die vyfjaar beperking. Dit sluit in:

Diskwalifiserende Diens

Wanneer sou diens diskwalifiseer word? Die wet bevat vier omstandighede:

Rapportering Terug na Werk

Diens van 1 tot 30 dae . Die persoon moet aan sy of haar werkgewer rapporteer aan die begin van die eerste gereelde geskeduleerde werksdag wat agt uur na die einde van die kalenderdag sal val. Byvoorbeeld, 'n werkgewer kan nie 'n dienslid vereis wat om 22:00 om tuis terugkom om die aand om 12:30 by die werk aan te meld nie. Maar die werkgewer kan van die werknemer verwag om die volgende oggend vir die 6:00-skof aan te meld.

As gevolg van die foute van die werknemer, sal dit onmoontlik of onredelik wees om betyds aan die werk terug te rapporteer. Die werknemer moet so spoedig moontlik terug aan die werk rapporteer.

Fiksheid eksamen . Die tydsbeperking vir die afwesigheid van werk vir die afwesigheid van 'n eksamen vir die eksamen, is dieselfde as die een hierbo vir persone wat afwesig is vir 1 tot 30 dae. Hierdie tydperk sal van toepassing wees ongeag die lengte van die persoon se afwesigheid.

Diens van 31 tot 180 dae . 'N Aansoek om herbenutting moet binne 14 dae na voltooiing van 'n persoon se diens ingedien word. Indien indiening van 'n tydige aansoek onmoontlik of onredelik is deur die persoon se skuld nie, moet die aansoek so gou as moontlik ingedien word. As die 14de dag op 'n dag val wanneer die kantore nie oop is nie, of andersins niemand beskikbaar is om die aansoek te aanvaar nie, strek die tyd na die volgende werksdag.

Diens van 181 of meer dae . 'N Aansoek om herbenutting moet binne 90 dae na voltooiing van 'n persoon se militêre diens ingedien word. As die 90ste dag val op 'n dag wanneer die kantore nie oop is nie, of andersins niemand beskikbaar is om die aansoek te aanvaar nie, strek die tyd na die volgende werksdag.

Gestremdheid aangegaan of vererger . Die verslae of aansoek deadlines word verleng vir tot twee jaar vir persone wat gehuisves of herbevestig word weens 'n gestremdheid wat gedurende die tydperk van militêre diens aangegaan of vererger is.

Die tydperk van twee jaar sal verleng word met die minimum tyd wat benodig word om 'n omstandigheid buite die individu se beheer te akkommodeer wat verslagdoening binne die tweejaarperiode onmoontlik of onredelik sou maak.

Onverwagte vertraging . Word 'n persoon se herbenoemingsregte outomaties verbeur indien die persoon versuim om aan die werk te rapporteer of om binne die vereiste tydperke aansoek te doen vir herbenutting? Nee. Maar die persoon sal dan onderworpe wees aan die werkgewer se reëls wat onvoorsiene afwesighede dek.

Hoe om in aanmerking kom persone in 'n werk te plaas

Behalwe ten opsigte van persone met 'n gestremdheid wat deur militêre diens aangegaan of vererger word, is die posisie waarin 'n persoon herstel word, gegrond op die lengte van 'n persoon se militêre diens.

1 tot 90 dae . 'N Persoon wie se weermagdiens 1 tot 90 dae geduur het, moet in die volgende volgorde van prioriteit "onmiddellik herbelê word":

(1) (A) in die werk wat die persoon sou gehad het indien die persoon voortdurend in diens was, solank die persoon vir die werk gekwalifiseer is of na die redelike pogings van die werkgewer gekwalifiseer kan word om die persoon te kwalifiseer; of, (B) in die diensstaat waarin die persoon in diens was op die datum van diensing in die uniform dienste, slegs indien die persoon nie bevoeg is om die pligte van die in subparagraaf (A ) na redelike pogings deur die werkgewer om die persoon te kwalifiseer.

(2) indien die werknemer nie gekwalifiseer kan word vir enige van die bogenoemde posisies nie (behalwe vir 'n ongeskiktheid wat deur die weermag aangegaan word of vererger word), selfs na redelike werkgewerpogings, moet die persoon in 'n posisie wat die naaste benadering tot die bogenoemde posisies (in daardie volgorde) wat die persoon in staat is om te verrig, met volle senioriteit.

Met betrekking tot die eerste twee posisies het werkgewers nie die opsie om ander werkgeleenthede van gelykwaardige senioriteit, status en betaal te bied nie.

91 of meer dae . Die wet vereis dat werkgewers onmiddellik persone wat van militêre diens van 91 of meer dae terugkeer, in die volgende volgorde van prioriteit moet herbelê:

(1) (A). In die werk wat die persoon sou gehad het indien die persoon voortdurend in diens was, of 'n posisie van senioriteitstatus en betaling, solank die persoon vir die werk gekwalifiseer is of kan kwalifiseer na redelike pogings deur die werkgewer om die persoon te kwalifiseer; of, (B) in die diensstaat waarin die persoon in diens was op die datum van diens in die eenvormige dienste, of 'n posisie van soortgelyke senioriteit, status en die pligte betaal waarvoor die persoon bevoeg is om uit te voer, slegs indien die persoon nie bevoeg is om die pligte van die in subparagraaf (A) bedoelde posisie te verrig na redelike pogings deur die werkgewer om die persoon te kwalifiseer nie.

(2) Indien die werknemer nie in die (A) of (B) hierbo vir die pos gekwalifiseer kan word nie: in enige ander posisie van minder status en betaling, maar wat die bogenoemde poste byna benader (in daardie volgorde) dat die werknemer gekwalifiseer om met volle senioriteit te presteer.

"Roltrap" -posisie . Die herposisioneringsposisie met die hoogste prioriteit in die herbenuttingskemas weerspieël die "roltrap" -beginsel wat 'n sleutelkonsep in die federale veterane se hervormingswetgewing was. Die roltrapbeginsel vereis dat elke terugdienende dienslid eintlik terugkom op die senioriteits roltrap op die punt wat die persoon sou gehad het indien die persoon voortdurend in diens was.

Die posisie mag nie noodwendig dieselfde werk wees as die persoon wat voorheen gehou is nie. Byvoorbeeld, indien die persoon met redelike sekerheid bevorder sou word indien die persoon nie afwesig was nie, sou die persoon op herbevordering geregtig wees op daardie bevordering. Aan die ander kant kan die posisie op 'n laer vlak wees as die een wat voorheen gehou is, dit kan 'n ander werk wees, of dit kan moontlik op ontslagstatus wees.

Kwalifikasie pogings . Werkgewers moet redelike pogings doen om terugkeerdienslede te kwalifiseer wat nie gekwalifiseer is vir herposisioneringsposisies wat hulle andersins geregtig sou wees om te hou vir ander redes as 'n gestremdheid wat deur militêre diens aangegaan of vererger is nie.

Werkgewers moet opknappingskursusse aanbied en enige opleiding wat nodig is om 'n terugkeerwerknemer se vaardighede by te werk in situasies waar die werknemer nie meer gekwalifiseer is as gevolg van tegnologiese vooruitgang nie. Opleiding sal nie nodig wees as dit 'n onnodige swaarkry vir die werkgewer is nie, soos hieronder bespreek.

As redelike pogings nie 'n persoon kwalifiseer vir die eerste en tweede hervestigingsposisies in bogenoemde skemas nie, moet die persoon in 'n posisie van ekwivalente of naaste benadering geplaas word en betaal dat die persoon gekwalifiseer is om te verrig (die derde herskepsposisieposisie in bogenoemde skemas).

"Spoedige" herbenutting . Die wet spesifiseer dat terugkeerdienslede "onmiddellik weer werk." Wat is vinnig sal afhang van die omstandighede van elke individuele geval. Herstelwerk na naweek Nasionale Wachtsplig sal oor die algemeen die volgende gereelde geskeduleerde werksdag wees. Aan die ander kant kan herstelling ná vyf jaar aan aktiewe diens vereis word om 'n werknemer wat die dienslid se posisie beklee het, in kennis te stel en wat moontlik die pos moet ontruim.

Aangepaste omstandighede. Herbenutting van 'n persoon word verskoon indien 'n werkgewer se omstandighede soveel verander het dat die werkloosheid van die persoon onmoontlik of onredelik sou wees. 'N Reduksie-in-krag wat die persoon ingesluit het, sou 'n voorbeeld wees.

Onnodige swaarkry. Werkgewers word uitgespreek om pogings te maak om terugkeerdienslede te kwalifiseer of om individue met diensverwante gestremdhede te akkommodeer. Dit sal so moeilik of onkostelik wees om "onnodige swaarkry" te veroorsaak.

Senioriteitsregte

Hervestigde dienslede is geregtig op die senioriteit en alle regte en voordele gebaseer op senioriteit wat hulle met redelike sekerheid sou bereik het indien hulle voortdurend in diens was.

'N Reg of voordeel is senioriteitsgebaseer indien dit bepaal word deur of toegeval het met die lengte van diens. Aan die ander kant, 'n reg of voordeel is nie senioriteitsgebaseer as dit vergoeding is vir werk wat verrig word of onderworpe is aan 'n beduidende gebeurlikheid nie.

Regte Nie Op Senioriteit Gebaseer nie

Vertrekdienslede moet behandel word asof hulle op verlof is . Gevolglik moet hulle, terwyl hulle weg is, geregtig wees om deel te neem aan enige regte en voordele wat nie gebaseer is op senioriteit wat beskikbaar is aan werknemers op niemilitêre blare van afwesigheid, hetsy betaal of onbetaalbaar nie. As daar 'n verskil tussen verskillende soorte niemilitêre blare van afwesigheid is, is die dienslid geregtig op die gunstigste behandeling, solank die niemilitêre verlof vergelykbaar is. Byvoorbeeld, 'n drie-dag beskikbaar vir werknemers op niemilitêre blare van afwesigheid, hetsy betaal of onbetaalbaar. As daar 'n verskil tussen verskillende soorte niemilitêre blare van afwesigheid is, is die dienslid geregtig op die gunstigste behandeling, solank die niemilitêre verlof vergelykbaar is. Byvoorbeeld, 'n drie-dag- verlofverlof is nie vergelykbaar met 'n twee jaar tydperk van aktiewe diens nie.

Die terugkerende werknemers sal nie net geregtig wees op nie-senioriteitseienskappe en voordele wat beskikbaar is op die tydstip wat hulle vir militêre diens gelos het, maar ook diegene wat tydens hul diens van krag geword het.

Vakansie Betaal- en Gesondheidsvoordele

Dienslede moet op hul versoek toegelaat word om enige vakansie te gebruik wat voor die aanvang van hul militêre diens toegeval het in plaas van onbetaalde verlof. Dit bly egter steeds die wet dat dienslede nie gedwing word om vakansie-tyd vir militêre diens te gebruik nie.

Die wet maak voorsiening vir voortsetting van gesondheidsvoordele vir persone wat afwesig is van werk om in die weermag te dien, selfs wanneer hulle werkgewers nie deur COBRA gedek word nie. (Werkgewers met minder as 20 werknemers is vrygestel vir COBRA.)

As 'n persoon se gesondheidsplandekking sou beëindig weens 'n afwesigheid weens militêre diens, kan die persoon verkies om die gesondheidsplandekking vir 18 maande na die afwesigheid te begin of vir die dienstydperk (plus die tyd om aansoek te doen vir herbenutting), watter tydperk ookal korter is. Die persoon kan nie vereis word om meer as 102 persent van die volle premie vir die dekking te betaal nie. As die militêre diens vir 30 of minder dae was, kan die persoon nie meer betaal word as die normale werknemer se deel van enige premie nie.

Uitsluitings / wagperiodes . 'N Wagtydperk of uitsluiting kan nie by herinstelling opgelê word indien gesondheidsdekking aan 'n persoon voorsien sou gewees het as die persoon nie vir militêre diens afwesig was nie. 'N Uitsondering geld egter vir gestremdhede wat deur die Sekretaris van Veterane-sake (VA) bepaal word om diensverwant te wees.

Multi-werkgewer . Aanspreeklikheid vir werkgewerbydraes en voordele onder planne vir meerdere werkgewers moet deur die plan borg toegewys word op die wyse wat die plan borg verskaf. Indien die borg geen voorsiening maak vir toekenning nie, moet aanspreeklikheid toegeken word aan die laaste werkgewer wat die persoon voor die persoon se militêre diens gebruik of, indien die werkgewer nie meer funksioneel is nie, aan die plan voldoen.

Beskerming van ontslag

Onder USERRA mag 'n werklose werknemer nie sonder rede as volg ontslaan word nie:

Persone wat vir 30 of minder dae dien, word nie sonder oorsaak beskerm teen ontslag nie. Hulle word egter beskerm teen diskriminasie weens militêre diens of verpligting.

Indiensnemingsdiskriminasie

Diskriminasie op grond van werkverrigtinge as gevolg van vorige, huidige of toekomstige militêre verpligtinge is verbode. Die verbod is breed en strek tot die meeste gebiede van indiensneming, insluitend:

Persone beskerm . Die wet beskerm teen diskriminasie oorlede lede, huidige lede en persone wat aansoek doen om lid te wees van enige takke van die uniform dienste.

Voorheen is slegs reserviste en nasionale waglede beskerm teen diskriminasie. Onder USERRA word persone met verbygaande, huidige of toekomstige verpligtinge in alle takke van die weermag ook beskerm.

Standaard / bewyslas . As 'n individu se verlede, hede of toekomstige verband met die diens 'n motiverende faktor is in die werkgewer se ongunstige indiensnemingsaksie teen daardie individu, het die werkgewer 'n oortreding begaan, tensy die werkgewer kan bewys dat hy dieselfde aksie sou geneem het ongeag die Individuele verbinding met die diens. Die bewyslas is op die werkgewer sodra 'n prima facie- saak gevestig is.

Die wet wat uitgereik is, verklaar dat aanspreeklikheid moontlik is wanneer diensverband net een van die werkgewer se redes vir die aksie is. Om aanspreeklikheid te vermy, moet die werkgewer bewys dat 'n ander rede as diens konneksie voldoende gewees het om sy optrede te regverdig.

Beide die standaard en die bewyslas wat nou in die wet uiteengesit word, is van toepassing op alle gevalle, ongeag die datum van die aksiesaak, insluitend diskriminasiegevalle wat onder die wet van die voorganger ("VRR") ontstaan.

weerwraak

Werkgewers word verbied om teen enigiemand terug te keer:

Hoe die wet gehandhaaf word

Regulasies . Die Sekretaris van Arbeid word gemagtig om regulasies uit te voer wat die statute implementeer. Voorheen het die Sekretaris nie so 'n gesag gehad nie. Sekere publikasies wat deur die Amerikaanse Departement van Arbeid uitgereik is, is egter deur die howe 'n mate van gewig toegeken.

Veterane se diens- en opleidingsdiens (VETS). Hervestigingshulp sal voortgesit word deur die Veterane's Employment and Training Service (VETS), van die Departement van Arbeid. VETS ondersoek klagtes en poog om dit op te los. Die indiening van klagtes by VETS is opsioneel. 'N Mens kan 'n klagte by hul plaaslike VETS-kantoor indien.

Toegang tot dokumente . Die wet gee VETS 'n reg op toegang om werkgewer en werknemer dokumente te ondersoek en dupliseer wat dit relevant ag vir 'n ondersoek. VETS het ook die reg op redelike toegang tot onderhoudpersone met inligting wat relevant is vir die ondersoek.

Dagvaarding . Die wet magtig VETS om die bywoning en getuienis van getuies te dagvaar en die produksie van dokumente wat verband hou met enige aangeleentheid wat ondersoek word.

Staatsgesteunde hofsake . Persone wie se klagtes nie suksesvol deur die VETS opgelos is nie, kan versoek dat hulle klagtes by die Prokureur-generaal ingedien word vir moontlike hofsake. As die Prokureur-generaal oortuig is dat 'n klagte verdienstelike is, kan die Prokureur-generaal namens die klaer 'n hofsaak aanhangig maak.

Private hofsake . Individue het steeds die opsie om regsaksies in privaatheid te privaat. Hulle kan dit doen as hulle gekies het om nie 'n klag by VETS te doen nie, het gekies om nie te versoek dat VETS hul klagte na die Prokureur-generaal verwys nie, of die verteenwoordiger van die Prokureur-generaal geweier is.

Dubbele skadevergoeding . Toekenning van terugbetaalde of verlore voordele kan verdubbel word in gevalle waar oortredings van die wet bevind word "opsetlik". "Willful" is nie in die wet gedefinieer nie, maar die wet se wetgewende geskiedenis dui op dieselfde definisie wat die Amerikaanse Hooggeregshof vir sake ingevolge die Wet op Diskriminasie in Indiensneming aangeneem het, gebruik moet word. Onder daardie definisie is 'n oortreding opsetlik as die werkgewer se optrede bewustelik of roekeloos in stryd met die wet was.

Gelde . Die wet, volgens die hof se diskresie, maak voorsiening vir toekennings van prokureursgelde, kundige getuienisgelde en ander litigasie uitgawes aan suksesvolle eisers wat privaat raad hou. Die wet verbied ook die verhaling van hofgelde of koste teen enigiemand wat pak.

Verklarende oordele . Slegs persone wat aanspraak maak op regte onder die wet kan regsgedinge bring. Volgens die wet se wetgewende geskiedenis, is die doel daarvan om werkgewers, pensioenplanne of vakbonde te voorkom van liasseringstake vir verklarende oordele om potensiële eise van werknemers te bepaal.