Politieke Aktiwiteitsregulasies vir Militêre Lede

Leer wat jy kan en kan nie doen nie

'N Paar weke gelede het ek 'n brief ontvang waarin ek versoek het om vir 'n spesifieke kandidaat te stem. Die brief is geteken deur 'n persoon wat beweer dat hy 'n afgetrede twee-ster- weermag is . Ek wonder of hierdie generaal geweet het hy het die regulasies oortree deur hierdie brief te onderteken?

Ek kry baie vrae oor wat militêre lede toegelaat word en nie toegelaat word om te doen in die politiek nie. Federale Regte (Titels 10, 2 en 18, Verenigde State Kode), Departement van Verdediging (DOD) Riglyne, en spesifieke militêre regulasies spesifiseer streng 'n militêre aktiewe pligspersoon se deelname aan partydige politieke aktiwiteite.

DOD definieer "partydige politieke aktiwiteit" as " aktiwiteit wat ondersteun of verband hou met kandidate wat verteenwoordig of kwessies wat spesifiek geïdentifiseer is met nasionale of staats politieke partye en verwante of aanvullende organisasies."

'N "Nie-party politieke aktiwiteit word gedefinieer as " aktiwiteit wat ondersteun of verband hou met kandidate wat nie verteenwoordig is nie, of kwessies wat nie spesifiek geïdentifiseer is met nasionale of staats politieke partye en geassosieerde of aanvullende organisasies nie. Kwessies rakende grondwetlike wysigings, referendums, goedkeuring van munisipale ordonnansies en ander van soortgelyke aard word nie oorweeg om spesifiek geïdentifiseer te word met nasionale of staats politieke partye nie. "

Die weermag wil hê sy personeel moet aan ons demokratiese proses deelneem - binne perke. DOD moedig aktiewe pligte aan om te stem, en het verskeie programme ingestel om aktiewe pligspersoneel te help om afwesige stembriewe te registreer en af ​​te werp.

Watter beroepsowerheidsbeampte of senior NCO het nog nooit 'n eenheid as "stembeampte" aangepak nie, of "stem NCO?" Maar as dit gaan om aktiewe veldtogte vir 'n spesifieke politieke kandidaat of partydige doel, trek die weermag die lyn.

Daar moet kennis geneem word dat hierdie verbod nie van toepassing is op lede van die Nasionale Wag of Reserwes nie, tensy hulle tans aktief is.

Vir doeleindes van politieke aktiwiteitsbeperkings, definieer DoD aktiewe plig as: Voltydse diens in die aktiewe militêre diens van die Verenigde State, ongeag die duur of doel, insluitende:

Wat Aktiewe Duty Lede kan en kan nie

Kan - registreer, stem, en 'n persoonlike mening uitspreek oor politieke kandidate en kwessies, maar nie as 'n verteenwoordiger van die gewapende magte nie.

Kan - Bevorder en moedig ander militêre lede aan om hul stemreg uit te oefen, indien sodanige bevordering nie 'n poging is om die uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of te beïnvloed nie.

Kan - Sluit by 'n politieke klub aan en woon sy vergaderings by wanneer dit nie in uniform is nie.

Kan - Dien as 'n verkiesingsbeampte, indien sodanige diens nie as verteenwoordiger van 'n partydige politieke party is nie, nie inmeng met die uitvoering van militêre pligte nie, word uitgevoer wanneer dit nie in uniform is nie en die betrokke Sekretaris vooraf goedkeuring gegee het. Die betrokke Sekretaris mag NIE die bevoegdheid delegeer om sodanige toestemming te verleen of te weier nie.

Kan - ' n petisie teken vir spesifieke wetgewende aksie of 'n petisie om 'n kandidaat se naam op 'n amptelike verkiesingsverkiesing te plaas, indien die ondertekening nie die lid verplig om deel te neem aan partydige politieke aktiwiteite nie en as 'n private burger aangewend word en nie as 'n verteenwoordiger van die gewapende magte

Kan - Skryf 'n brief aan die redakteur van 'n koerant wat die lid se persoonlike standpunte oor openbare kwessies of politieke kandidate uitdruk, indien sodanige aksie nie deel uitmaak van 'n georganiseerde briefskrywingsveldtog of 'n oproep om stemme vir of teen 'n politieke party of partydige politieke oorsaak of kandidaat. Indien die brief die lid identifiseer soos op aktiewe diens (of indien die lid andersins redelikerwys as 'n lid van die gewapende magte geïdentifiseer kan word), moet die brief duidelik aandui dat die standpunte uitgespreek slegs dié van die individu is en nie dié van die Departement van verdediging.

Kan - Monetêre bydraes maak aan 'n politieke organisasie, party of komitee wat 'n bepaalde kandidaat of kandidaatlid verkies, onderhewig aan die beperkinge van die wet.

Kan - ' n politieke plakker op die lid se private voertuig vertoon.

Kan - partydige en nie-partydige politieke fondsinsamelingsaktiwiteite, vergaderings, byeenkomste, debatte, konvensies of aktiwiteite as toeskouer bywoon wanneer dit nie in uniform is nie en wanneer daar geen inferensie of voorkoms van amptelike borgskap, goedkeuring of endossement redelikerwys getrek kan word nie.

Kan - ten volle deelneem aan die Federale Stemprogram.

Wat Aktiewe Duty Lede kan en kan nie

Kan nie - deelneem aan partydige politieke fondsinsamelingsaktiwiteite, byeenkomste, konvensies (insluitende die toesprake in die loop daarvan), die bestuur van veldtogte of debatte, óf op eie naam of op die van 'n ander, sonder inagneming van uniform of inferensie of voorkoms van amptenaar borgskap, goedkeuring of endossement. Deelname sluit meer as blote bywoning as toeskouer in.

Kan nie - Gebruik amptelike gesag of invloed om in te meng met 'n verkiesing, die kursus of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed, stemme vir 'n bepaalde kandidaat of kwessie te versoek of politieke bydraes van ander te vereis of te vra.

Kan nie - partydige politieke artikels, briewe of endossemente toelaat of laat publiseer wat onderteken of geskryf is deur die lid wat vir of teen 'n partydige politieke party, kandidaat of oorsaak stem nie. Briewe aan die redakteur word egter toegelaat.

Kan nie - Dien in enige amptelike hoedanigheid by of as 'n borg van 'n partydige politieke klub genoteer word nie.

Kan nie - Praat voor 'n partydige politieke byeenkoms, insluitend enige byeenkoms wat 'n partydige politieke party, kandidaat of oorsaak bevorder.

Kan nie - deelneem aan enige radio-, televisie- of ander program- of groepbespreking as 'n advokaat vir of teen 'n partydige politieke party, kandidaat of oorsaak nie.

Kan nie - ' n politieke meningsopname onder die vaandel van 'n partydige politieke klub of groep uitvoer of partydige politieke literatuur versprei nie.

Kan nie - Klerksale of ander pligte uitvoer vir 'n partydige politieke komitee of kandidaat tydens 'n veldtog, op 'n verkiesingsdag of na 'n verkiesingsdag tydens die beëindiging van 'n veldtog.

Kan nie - vir enige politieke oorsaak of kandidaat, enige fondsinsamelingsaktiwiteite in federale kantore of fasiliteite, insluitende militêre besprekings, aanwend of andersins aangaan nie.

Kan nie - Maart of ry in 'n partydige politieke parade nie.

Kan nie - op 'n privaat voertuig 'n groot politieke teken, banier of plakkaat (soos van 'n bumpersticker) onderskei nie.

Kan nie - ' n partydige politieke teken, plakkaat, banier of soortgelyke toestel wat by die publiek sigbaar is, op 'n militêre installasie vertoon, selfs al is daardie woning deel van 'n geprivatiseerde behuisingsontwikkeling.

Kan nie - deelneem aan enige georganiseerde poging om kiesers te voorsien van vervoer na die stembusse indien die poging georganiseer word deur of geassosieer word met 'n partydige politieke party, oorsaak of kandidaat.

Kan nie - kaartjies verkoop of andersins aktief partydige politieke etes en soortgelyke fondsinsamelingsgeleenthede bevorder nie.

Kan nie - partydige politieke gebeure as 'n amptelike verteenwoordiger van die gewapende magte bywoon nie, behalwe as 'n lid van 'n gesamentlike gewapende magskleed by die openingsplegtighede van die nasionale konvensies van die Republikeinse, Demokratiese of ander politieke partye wat deur die Federale Verkiesingskomitee erken word. of soos andersins deur die betrokke sekretaris gemagtig.

Kan nie: - ' n Veldtogbydrae uit enige ander lid van die gewapende magte oor aktiewe pligte lewer nie.

Kan nie - Enige aktiwiteit wat redelikerwys beskou kan word as die Departement van Verdediging of die Departement van Binnelandse Veiligheid (in die geval van die Kuswacht) of enige komponent van hierdie Departemente direk of indirek met 'n partydige politieke aktiwiteit assosieer of andersins strydig met die Gees en bedoeling van hierdie richtlijn word vermy.

Dit is interessant om daarop te let dat artikel 88 van die Uniforme Kode vir Militêre Geregtigheid (UCMJ) dit 'n misdaad maak vir opdragbeamptes om minagtende woorde teen bogenoemde kantoorhouers te gebruik. Kommissarisse wat hierdie bepaling oortree, kan hofgerig word vir 'n direkte oortreding van artikel 88. Maar, hoe gaan dit met lede en waarnemende beamptes?

DOD-richtlijn 1344.10 - POLITIEKE AKTIWITEITE DEUR LEDE VAN DIE ARMED FORCES ON ACTIVE PUBLIC , verleng dieselfde vereistes aan alle individue op aktiewe diens. Aktiewe pligte aangewys lede en lasbrief beamptes wat hierdie bepalings oortree kan ingevolge artikel 92 van die UCMJ, versuim om 'n bevel of regulasie te gehoorsaam , gehef word.

So, wat van afgetrede lede? Wel, DOD-richtlijn 1344.10 is slegs van toepassing op aktiewe pligte, so afgetree enlist en beamptes kan amptenare pretty much sê wat hulle wil met betrekking tot bogenoemde kantoorhouers. Artikel 2 van die UCMJ bepaal egter spesifiek dat afgetrede lede onderworpe is aan die bepalings van die UCMJ. Beteken dit dat afgetrede opdragbeamptes verbied word om minagtige woorde teen bogenoemde kantoorhouers te gebruik? Tegnies, ja. 'N Afgetrede opdragbeampte wat minagtende woorde teen die President of ander aangewese kantoorhouers uitstryk, is tegnies in stryd met artikel 88. DOD-richtlijn 1352.1 - BESTUUR EN MOBILISASIE VAN REGULÊRE EN RESERWE-AFRIKAANSE MILITÊRE LEDE , verbied egter om 'n afgetrede militêre lid aan aktiewe plig te herroep met die doel om hulle onder die jurisdiksie van die hof te onderwerp. Dus, tensy daardie afgetrede beampte vir ander doeleindes aan aktiewe pligte herroep is, sou dit nie moontlik wees om hulle in die hof te onderwerp vir 'n oortreding van artikel 88 nie.

Hou of hardloop vir politieke kantoor

Kan nie - Burgerlike amp in die federale regering hou as die kantoor:

Hierdie verbod is nie van toepassing op afgetrede en reserwe lede wat vir 'n tydperk van 270 dae of minder aktief is, solank die kantoor nie inmeng met militêre pligte nie. As die afgetrede of reserwe lede bestellings ontvang wat staatsplig aandui, sal dit meer as 270 dae wees. Die verbod begin op dag een van aktiewe diens.

'N Lid met aktiewe plig mag die funksies van 'n siviele kantoor in die Amerikaanse regering beklee of uitoefen wat nie in een van die drie kategorieë wat hierbo beskryf word, val nie, insluitend wanneer dit aan sodanige kantoor toegewys of uitgereik is om sulke funksies uit te voer, mits daar geen inmenging is nie met militêre pligte.

Kan nie - Hou plaaslike siviele kantoor (staat, land, stad), met die volgende twee uitsonderings:

Enige aangewese lid mag die funksies van nie-burgerlike amptelike kantoor as notaris of lid van 'n skoolraad , buurtbeplanningskommissie of soortgelyke plaaslike agentskap soek, hou en uitoefen, mits die kantoor in 'n nie-militêre hoedanigheid gehou word en daar is nie inmeng met die uitvoering van militêre pligte nie.

Enige beampte kan die funksies van 'n nie-partye-burgerlike kantoor beoefen, hou en uitoefen op 'n onafhanklike skoolraad wat uitsluitlik op 'n militêre bespreking geleë is, met dien verstande dat die kantoor in 'n nie-militêre hoedanigheid gehou word en daar geen inmenging met die prestasie is nie. van militêre pligte.

Weereens, hierdie verbod is nie van toepassing op afgetrede en reserwe lede wat vir 'n tydperk van 270 dae of minder aktief aangestel is nie, solank die kantoor nie inmeng met militêre pligte nie. As die afgetrede of reserwe-lede bestellings ontvang wat staatsplig aandui, sal dit meer as 270 dae wees. Die verbod begin op dag een van aktiewe diens.

Ten slotte, 'n catch-all: Wanneer die omstandighede regverdig, kan die betrokke Sekretaris of die Sekretaris se ontvanger 'n lid toelaat wat onder die verbod om openbare kantoor te hou, hierbo bly om 'n genomineerde of 'n kandidaat vir 'n ampsbekleër te word. Wat dit beteken, is dat as 'n kongreslid wat van die weermag afgetree het, meer as 270 dae aktiewe pligte herroep het, kan die Sekretaris van die diens hulle toelaat om hul openbare kantoor te behou (of selfs 'n kandidaat vir herverkiesing te word).