Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 92-Versuim om bevel of regulasie te gehoorsaam

James Sims / Wikimedia Commons / PD

Teks .

"Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wie-

(1) oortree of versuim om enige wettige algemene bevel of regulasie te gehoorsaam;

(2) kennis dra van enige ander wettige bevel uitgereik deur 'n lid van die gewapende magte, wat sy plig is om te gehoorsaam, versuim om die bevel te gehoorsaam; of

(3) verval in die uitvoering van sy pligte; sal gestraf word as 'n hofmag mag rig. "

Elemente.

(1) Oortreding of versuim om 'n wettige algemene bevel of regulasie te gehoorsaam .

(a) Dat daar 'n bepaalde wettige algemene bevel of regulasie in werking was;

(b) Dat die beskuldigde verplig was om dit te gehoorsaam; en

(c) Dat die beskuldigde oortree of versuim het om die bevel of regulasie te gehoorsaam.

(2) Versuim om ander wettige bevele te gehoorsaam .

(a) Dat 'n lid van die gewapende magte 'n sekere wettige bevel uitgereik het;

(b) Dat die beskuldigde kennis van die bevel gehad het;

(c) Dat die beskuldigde verplig was om die bevel te gehoorsaam; en

(d) Dat die beskuldigde versuim het om die bevel te gehoorsaam.

(3) Afwyking in die uitvoering van pligte .

(a) Dat die beskuldigde sekere pligte gehad het;

(b) Dat die beskuldigde geweet of redelikerwys van die pligte moes geweet het; en

(c) Dat die beskuldigde (opsetlik) (deur verwaarlosing of strafbare ondoeltreffendheid) in die uitvoering van daardie pligte versuim het.

Verduideliking.

(1) Oortreding of versuim om 'n wettige algemene bevel of regulasie te gehoorsaam .

(a) Algemene bevele of regulasies is daardie bevele of regulasies wat algemeen van toepassing is op 'n gewapende mag wat behoorlik deur die President of die Sekretaris van Verdediging, Vervoer of van 'n militêre departement gepubliseer word, en die bevele of regulasies wat algemeen van toepassing is op die bevel van die beampte wat hulle regdeur die bevel of 'n bepaalde onderverdeling daarvan uitreik wat uitgereik word deur:

(b) 'n Algemene bevel of regulasie uitgereik deur 'n bevelvoerder met gesag ingevolge artikel 92 (1) behou sy karakter as 'n algemene bevel of regulasie wanneer 'n ander beampte bevel neem totdat dit op sy eie voorwaardes verstryk of deur aparte optrede gestaak word indien dit uitgereik word deur 'n beampte wat 'n algemene of vlag-beampte in bevel is en bevel word aangeneem deur 'n ander beampte wat nie 'n algemene of vlagbeampte is nie .

(c) 'n Algemene bevel of regulasie is wettig, tensy dit strydig is met die Grondwet, die wette van die Verenigde State, of wettige uitmuntende bevele of om een ​​of ander rede buite die gesag van die amptenaar is wat dit uitreik. Sien die bespreking van wettigheid in paragraaf 14c (2) (a) .

(d) Kennis . Kennis van 'n algemene orde of regulasie hoef nie beweer of bewys te word nie, aangesien kennis nie 'n element van hierdie oortreding is nie en 'n gebrek aan kennis nie 'n verdediging is nie.

(e) Afdwingbaarheid . Nie alle bepalings in algemene bevele of regulasies kan ingevolge artikel 92 (1) afgedwing word nie. Regulasies wat slegs algemene riglyne of advies vir die uitvoer van militêre funksies verskaf, mag nie ingevolge artikel 92 (1) afdwingbaar wees nie.

(2) Oortreding of versuim om ander wettige bevele te gehoorsaam .

(a) Omvang . Artikel 92, lid 2, bevat alle ander wettige bevele wat deur 'n lid van die gewapende magte uitgereik mag word, waarvan oortredings nie ingevolge artikel 90 , 91 of 92 (1) betaalbaar is nie. Dit sluit in die skending van skriftelike regulasies wat nie algemene regulasies is nie. Sien ook subparagraaf (1) (e) hierbo soos van toepassing.

(b) Kennis . Om skuldig te wees aan hierdie oortreding moet 'n persoon werklike kennis van die bevel of regulasie gehad het. Kennis van die bevel kan bewys word deur omstandighede.

(c) Plig om bevel te gehoorsaam .

(i) Van 'n superieur . 'N Lid van een gewapende mag wat senior is in rang van 'n lid van 'n ander gewapende mag, is die superieure van daardie lid met gesag om bevele uit te reik wat daardie lid verplig is om onder dieselfde omstandighede as 'n opdragbeampte van een gewapende mag te gehoorsaam, is die opperbevelvoerder van 'n lid van 'n ander gewapende mag vir die doeleindes van artikels 89 en 90 . Sien paragraaf 13c (1) .

(ii) Van een nie 'n superieur nie . Versuim om die wettige bevel van 'n nie-superieur te gehoorsaam, is 'n oortreding ingevolge artikel 92 (2), mits die beskuldigde verplig was om die bevel te gehoorsaam, soos die een wat deur 'n beampte of 'n lid van die polisie se gewapende magte uitgereik is.

Sien paragraaf 15b (2) , indien die bevel uitgereik is deur 'n lasbrief, nie-kommissaris of kleingroep in die uitvoering van die amp.

(3) Afwyking in die uitvoering van pligte .

(a) Plig . 'N Plig kan opgelê word deur 'n verdrag, wet, regulasie, wettige bevel, standaard bedryfsprosedure of diens van die diens.

(b) Kennis . Werklike kennis van pligte kan bewys word deur omstandighede. Werklike kennis hoef nie getoon te word indien die individu redelikerwys van die pligte moes weet nie. Dit kan gedemonstreer word deur regulasies, opleidings- of bedryfshandleidings, gebruike van die diens, akademiese literatuur of getuienis, getuienis van persone wat soortgelyke of superieure posisies of soortgelyke bewyse gehad het.

(c) Afkeur . 'N Persoon is verontagsaam in die uitvoering van pligte wanneer daardie persoon opsetlik of nalatig versuim om daardie persoon se pligte te verrig of wanneer daardie persoon op 'n onbehoorlike manier inwerk. "Willfully" beteken opsetlik. Ek verwys nie na die doen van 'n daad op 'n bewuste en doelbewuste wyse, spesifiek met die natuurlike en waarskynlike gevolge van die daad. 'Nalatig' beteken 'n daad of versuim van 'n persoon wat verplig is om behoorlike sorg te gebruik, wat 'n gebrek aan sorg toon wat 'n redelike omsigtige persoon onder dieselfde of soortgelyke omstandighede sou uitgeoefen het. "Culpable inefficiency" is ondoeltreffendheid waarvoor daar geen redelike of net verskoning is nie.

(d) Ineptitude . 'N Persoon is nie verontagsaam in die uitvoering van pligte as die versuim om daardie pligte uit te voer, veroorsaak word deur onopsetlikheid eerder as deur opsetlikheid, nalatigheid of strafbare ondoeltreffendheid, en mag nie onder hierdie artikel gehef word of andersins gestraf word nie. Byvoorbeeld, 'n werf wat ernstig probeer het tydens geweeropleiding en deurlopende rekordvuur is nie verontagsaam in die uitvoering van pligte as die werf versuim om met die wapen te kwalifiseer nie.

Minder ingesluit oortreding.

Artikel 80- pogings

Maksimum straf .

(1) Oortreding of versuim om wettige algemene orde of regulasie te gehoorsaam . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 2 jaar.

(2) Oortreding van versuim om ander wettige bevele te gehoorsaam . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 6 maande.

Nota: Vir (1) en (2) hierbo, is die straf wat hierbo uiteengesit word, nie van toepassing in die volgende gevalle nie: indien die bestelling of regulasie wat oortree is of nie gehoorsaam is nie, die beskuldigde op dieselfde feite onderworpe sal wees aan skuldigbevinding vir 'n ander spesifieke oortreding waarvoor 'n minder straf voorgeskryf word; of as die oortreding of versuim om te gehoorsaam is 'n oortreding van die beperking wat opgelê word as gevolg van 'n bevel. In hierdie gevalle is die maksimum straf wat spesifiek anders voorgeskryf word vir daardie spesifieke oortreding.

(3) Afwyking in die uitvoering van pligte .

(A) Deur verwaarlosing of strafbare ondoeltreffendheid . Verbeuring van twee-derdes betaal per maand vir 3 maande en bevalling vir 3 maande.

(B) Willful . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 6 maande.

Volgende artikel > Artikel 93 - Skendheid en mishandeling>

Bo-inligting van Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 16