Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 94 UCMJ: Mishandeling en sedisie

teks

(a) "Enige persoon onderhewig aan hierdie hoofstuk wie -

(1) met die doel om wettige militêre owerheid te oortuig of te ignoreer, te weier om in oorleg met enige ander persoon bevele te gehoorsaam of andersins sy plig te doen of om geweld of versteuring te veroorsaak, is aan muitery skuldig;

(2) met die doel om die wettige burgerlike owerheid omver te werp of te vernietig, skep, in oorleg met enige ander persoon, opstand, geweld of ander versteuring teen daardie gesag skuldig is aan oproerigheid;

(3) versuim om sy uiterste bes te doen om 'n muitery of sedisie wat in sy teenwoordigheid gepleeg word, te voorkom of te onderbreek of versuim om alle redelike middele te neem om sy opperbevelvoerder of bevelvoerder in kennis te stel van 'n muitery of sedisie wat hy weet of rede het om glo dat dit plaasvind, is skuldig aan die versuim om 'n muitery of sedisie te onderdruk of aan te meld.

(b) 'n Persoon wat skuldig bevind word aan poging tot muitery, muitery, sedisie, of versuim om 'n muitery of sedisie te onderdruk of aan te meld, sal deur die dood gestraf word of so 'n ander straf as 'n hofmag mag rig.

elemente

(1) Mishandeling deur geweld of versteuring te skep.

(a) Dat die beskuldigde geweld of 'n versteuring geskep het; en

(b) Dat die beskuldigde hierdie geweld of versteuring geskep het met die bedoeling om wettige militêre gesag in te stel of te oorkom.

(2) Mishandeling deur te weier om bevele te gehoorsaam of plig te verrig.

(a) Dat die beskuldigde geweier het om bevele te gehoorsaam of andersins die beskuldigde se plig te doen;

(b) Dat die beskuldigde weier om bevele te onderneem of te verrig, in oorleg met 'n ander persoon of persone; en

(c) Dat die beskuldigde dit gedoen het met die bedoeling om wettige militêre gesag in te stel of te oorkom.

(3) Sedisie.

(a) Dat die beskuldigde opstand, geweld of versteuring teen wettige burgerlike gesag geskep het;

(b) Dat die beskuldigde in oorleg met 'n ander persoon of persone opgetree het; en

(c) Dat die beskuldigde dit gedoen het met die bedoeling om die gesag omver te werp of te vernietig.

(4) Versuim om 'n muitery of sedisie te voorkom en te onderdruk.

(a) Dat 'n misdryf van muitery of sedisie in die teenwoordigheid van die beskuldigde gepleeg is; en

(b) Dat die beskuldigde versuim het om die beskuldigde se uiterste te doen om die muitery of sedisie te voorkom en te onderdruk.

(5) Versuim om 'n muitery of sedisie aan te meld.

(a) Dat 'n misdryf van muitery of sedisie plaasgevind het;

(b) Dat die beskuldigde geweet het of rede gehad het om te glo dat die oortreding plaasgevind het; en

(c) Dat die beskuldigde versuim het om alle redelike middele te neem om die beskuldigde se superieure opdragbeampte of bevelvoerder van die misdryf in kennis te stel.

(6) Poging tot muitery.

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere oop daad gepleeg het;

(b) Dat die daad gedoen is met spesifieke voorneme om die misdryf van mishandeling te pleeg;

(c) Dat die handeling meer as blote voorbereiding beloop het; en

(d) Dat die handeling oënskynlik geneig was om die opdrag van mishandeling te bewerkstellig.

verduideliking

(1) Mutiny. Artikel 94 (a) (1) definieer twee soorte muitery, wat beide beoog om die militêre gesag te oortuig of te ignoreer.

(a) Mishandeling deur geweld of versteuring te skep. Mishandeling deur geweld of versteuring te skep, kan gepleeg word deur een persoon wat alleen optree of deur meer as een wat saam optree.

(b) Mishandeling deur te weier om bevele te gehoorsaam of pligte te verrig. Mutiny deur weier om bevele te gehoorsaam of pligte te verrig, vereis kollektiewe insubordinasie en sluit noodwendig 'n kombinasie van twee of meer persone in om die wettige militêre gesag te weerstaan. Hierdie konsert van insubordinasie hoef nie voorafgegaan te word nie, en dit is ook nie nodig dat die insubordinasie aktief of gewelddadig is nie.

Dit mag bloot bestaan ​​uit 'n volgehoue ​​en gesamentlike weiering of versuim om bevele te gehoorsaam of om dit te doen, met 'n onvoorwaardelike bedoeling, dit wil sê om wettige militêre gesag in te stel of te ignoreer. Die bedoeling kan verklaar word in woorde of afgelei van dade, weglatings of omliggende omstandighede.

(2) Sedisie. Sedision vereis 'n konsert van aksie in weerstand teen burgerlike owerheid. Dit verskil van muitery deur geweld of versteuring te skep. Sien subparagraaf c (1) (a) hierbo.

(3) Versuim om 'n muitery of sedisie te voorkom en te onderdruk. "Uitmuntend" beteken die neem van die maatreëls om 'n muitery of sedisie wat onder die omstandighede behoorlik aangewys mag word, te voorkom en te onderdruk, insluitende die rang, verantwoordelikhede of diens van die betrokke persoon. "Uitmuntend" sluit in die gebruik van so 'n krag, insluitende dodelike krag, wat onder die omstandighede redelikerwys nodig mag wees om 'n muitery of sedisie te voorkom en te onderdruk.(4) Versuim om 'n muitery of sedisie aan te meld. Versuim om te "neem alle redelike middele om in te lig" sluit in versuim om die bes moontlike beskikbare middele te gebruik. Wanneer die omstandighede wat die beskuldigde bekend sou maak, in 'n soortgelyke omstandighede 'n redelike persoon sou veroorsaak het om te glo dat 'n muitery of sedisie plaasgevind het, kan dit bepaal dat die beskuldigde sulke "redes om te glo" gehad het dat muitery of sedisie plaasgevind het. Versuim om 'n dreigende mishandeling of sedisie aan te meld, is nie 'n oortreding in stryd met artikel 94 nie. Maar sien paragraaf 16c (3) , (verpligtinge).

(5) Poging tot muitery. Vir 'n bespreking van pogings, sien paragraaf 4 .

Minder ingesluit oortredings

(1) Mishandeling deur geweld of versteuring te skep.

(a) Artikel 90 - Aanspreeklikheid op opdragbeampte

(b) Artikel 91 - voorwaardelik op lasbrief, nie-kommissaris of kleingroep

(c) Artikel 94 - poging tot muitery

(d) Artikel 116 - oproer; verbreking van vrede

(e) Artikel 128 -

(f) Artikel 134 - wederregtelike optrede

(2) Mishandeling deur te weier om bevele te gehoorsaam of pligte te verrig.

(a) Artikel 90 - gewillige ongehoorsaamheid van opdragbeampte

(b) Artikel 91 - willekeurige ongehoorsaamheid van lasbrief, nie-kommissaris of kleingroep

(c) Artikel 92 - versuim om wettige bevel te gehoorsaam

(d) Artikel 94 - poging tot muitery

(3) Sedisie.

(a) Artikel 116 - oproer; verbreking van vrede

(b) Artikel 128 - aanvulling

(c) Artikel 134 - wederregtelike optrede

(d) Artikel 80 - pogings

Maksimum straf

Vir alle oortredings ingevolge artikel 94, kan die dood of sodanige ander straf as 'n hofmag plaasvind.

Volgende artikel > Artikel 95 -Resistance, vlug, arrestasie en ontsnapping>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 18