Diens Lede Burgerlike Verligting Wet, vereenvoudig

Die aard van die militêre diens kompromiteer dikwels die dienslid se vermoë om hul finansiële verpligtinge na te kom en baie van hul regsregte te beweer. Kongres en die staatswetgewers het lank reeds die behoefte aan beskermende wetgewing erken.

Soldate en Siviele Burgerlike Verligting Wet van 1918

Tydens die Burgeroorlog het die Verenigde State-Kongres 'n absolute moratorium op siviele optrede teen federale soldate en matrose ingestel, en verskeie suidelike state het soortgelyke wetgewing ingestel.

Gedurende die Eerste Wêreldoorlog het die Kongres die Soldate- en Matroosse Burgerlike Verligwet van 1918 geslaag . Die 1918-statuut het nie 'n moratorium op aksies teen dienslede geskep nie, maar dit het regshowe gelas om enige aksie-ekwiteit te neem wat nodig was toe 'n lid van die dienslid betrokke by 'n kontroversie.

In 1940 is die wet heeltemal herschreven, om wettige beskerming aan dienslede uit te brei. Ondervinding tydens die Tweede Wêreldoorlog en daaropvolgende gewapende konflikte het sekere veranderinge in die wet nodig. Die eerste van hierdie wysigings het in 1942 wet geword. By die wysiging van die Wet is die Kongres gedeeltelik gemotiveer deur die begeerte om hofbesluite te oorheers wat in sommige gevalle tot beperkende interpretasies van die Wet gelei het. Die handeling het in die loop van die jaar verskeie klein veranderings ontvang

Diens Lede Burgerlike Verligting Wet

In 2003 is die Wet op Soldate en Siviele Burgerlike Verligting volledig her-geskryf en het die Wet op Siviele Verligting van Diensleiers genoem .

Die wetsontwerp is op 19 Desember 2003 deur President Bush onderteken. Dit is die wet wat nou wetlike beskerming vir lede van die Verenigde State van Amerika beheer .

Reserviste en lede van die National Guard (wanneer in aktiewe federale diens) word ook onder die SSCRA beskerm. SSCRA (vir almal) begin op die eerste dag van aktiewe plig, wat beteken dat wanneer die persoon na basiese opleiding verplaas word (Basiese opleiding en werkskool word as aktiewe plig beskou vir wag- en reserwepersoneel , sowel as aktiewe pligspersoneel).

Sekere beskerming onder die wet strek oor 'n beperkte tyd buite aktiewe plig ontslag of vrylating, maar is gekoppel aan die ontslag / vrylating datum. Daarbenewens strek sommige van die Wet se beskerming tot die lede se afhanklikes.

Nasionale Wag-lede wat herroep word vir staatsplig word ook onder sekere omstandighede deur die Dienslid se Burgerlike Verligtingswet beskerm. Nasionale Guard lede is geregtig op die beskerming van die SCRA wanneer hulle opgeroep word om aktiewe diens onder Titel 32 te stel. As die diens weens 'n federale noodgeval is, word die versoek vir aktiewe diens deur die President of Sekretaris van Verdediging aangegaan. Die lid word langer geaktiveer. as 30 dae. 'N Voorbeeld hiervan sal die Nasionale Guard-lede wees wat deur die state op versoek van die President geaktiveer is om na 9-11 sekuriteit vir lughawens te verskaf.

Beëindiging van residensiële huurkontrakte

Die SCRA laat individue toe om 'n huurkontrak te verbreek wanneer hulle op aktiewe diens aangaan indien die huurkontrak aangegaan is voordat hulle aktief aangegaan het. Daarbenewens verleen die wet 'n dienslid 'n residensiële huurkontrak wat in die weermag aangegaan is, beëindig as die lid permanente verandering van stasie (PCS) -opdragte ontvang, of bestellings vir 'n tydperk van nie minder nie as 90 dae.

Hierdie beskerming dek "huur van persele wat bewaar word of bedoel is om deur 'n dienslid of 'n dienslid se afhanklikes vir 'n residensiële, professionele, besigheids-, landbou- of soortgelyke doel gebruik te word."

Om 'n huurkontrak onder hierdie bepalings te verbreek, moet die dienslid die versoek skriftelik doen en moet 'n afskrif van hul bestellings (bestellings plaas op aktiewe diens, PCS-bestellings of implementeringsbestellings) insluit. Die lid kan die kennisgewing per hand, per kommersiële diensverskaffer of per pos (terugbetaalde kwitansie versoek) lewer.

Die beëindigingsdatum vir 'n huurkontrak wat maandelikse huur vereis, is die vroegste beëindigingsdatum 30 dae na die eerste datum waarop die volgende betaling verskuldig is, na behoorlike kennisgewing van huurkontraktering. Byvoorbeeld, as Sgt John op die eerste van elke maand sy huur betaal, en hy verhuur sy verhuurder (en gee die verhuurder 'n afskrif van sy bestellings), op 18 Junie, dat hy die huurkontrak beëindig onder die bepalings van Die SCRA, die vroegste beëindigingsdatum 1 Augustus (die volgende huur is verskuldig op 1 Julie en 30 dae later is 1 Augustus).

As dit 'n ander reëling is, behalwe maandelikse huur, is die vroegste beëindiging van die huurkontrak die laaste dag van die maand, na die maand waarin die kennisgewing gegee word. Dus, indien kennisgewing op 20 Junie gegee word, sal die vroegste beëindigingsdatum 31 Julie wees.

Ek word dikwels gevra, "Wat as daar ander mense op die huurkontrak is? Wie moet die huur opmaak?" Nie die verhuurder nie, dis seker. Ook nie die dienslid nie. Die SCRA is stil in hierdie gebied. In die meeste lande sal die las waarskynlik op die oorblywende kamermaats val. Hulle sal ook die militêre lid se deel van die huurgeld moet maak of 'n ander kamermaat vind. Die SCRA gee die militêre lid die reg om sy / haar eie gedeelte van die huurkontrak vroegtydig te beëindig, maar die wet vereis nie dat die verhuurder die bedrag van die totale huurgeld vir die eiendom verminder nie, en die wet beskerm ook die oorblywende nie-militêre kamermate tensy hulle natuurlik die wettige afhanklikes van die lid is).

Motor huurkontrakte

Militêre lede kan ook onder sekere omstandighede motorhuurkontrakte beëindig. Net soos met residensiële bruikhuurkontrakte, indien 'n lid 'n motorhuurkontrak aangaan voordat hy aktief aangegaan word, kan die lid die huurkontrak beëindig wanneer hy / sy aktief is. Om dit egter toe te pas, moet die aktiewe diens vir ten minste 180 aaneenlopende dae wees. Dus, as 'n persoon by die Reserwes aangesluit het en bevele vir basiese opleiding en tegniese skool gehad het, waarvan die totaal slegs 120 dae was, kon hy nie die motorhuurkontrak ingevolge hierdie wet beëindig nie.

Daarbenewens kan militêre lede wat 'n permanente verandering van die stasie (PCS) maak, of wat 180 dae of langer ontplooi, sodanige huurkontrakte beeindig.

Die wet dek spesifiek "huur van 'n motorvoertuig wat gebruik of bedoel is om gebruik te word, deur 'n dienslid of 'n dienslid se afhanklikes vir persoonlike of besigheids vervoer."

Om die huurkontrak te beëindig, moet die lid die versoek skriftelik doen, tesame met 'n afskrif van bestellings. Die lid kan die kennisgewing per hand, per kommersiële diensverskaffer of per pos (terugbetaalde kwitansie versoek) lewer. Daarbenewens moet die lid die voertuig binne 15 dae na aflewering van die beëindigingskennisgewing aan die verhuurder terugbesorg.

Die verhuurder is verbied om 'n vroeë huurtermyn beëindigingsfooi te hef. Enige belastings, dagvaardings en titel- en registrasiefooie en enige ander verpligting en aanspreeklikheid van die huurder ooreenkomstig die bepalings van die huurkontrak, insluitend redelike koste aan die huurder vir oortollige dra, gebruik en kilometers wat verskuldig en onbetaalbaar is by Die huurder se termyn sal deur die huurder betaal word.

Uitlatings uit huurkoop

Die dienslid kan beskerming teen uitsetting onder SSCRA soek. Die gehuurde / gehuurde eiendom moet deur die dienslid of sy / haar afhanklikes bewaar word vir die doel van behuising, en die huur kan nie meer as 2,400 dollar beloop nie (vir 2004 - die werklike bedrag word elke jaar outomaties aangepas deur die inflasiekoers). Die dienslid of afhanklike wat kennis van 'n uitsetting ontvang het, moet 'n versoek aan die hof voorlê vir beskerming ingevolge die SSCRA. As die hof bevind dat die dienslid se militêre pligte sy vermoë om sy huurgeld betyds te betaal, betyds beïnvloed het, kan die regter 'n verblyf, uitstel van die uitsettingsproses tot drie maande bestel of 'n ander "net" bevel maak.

Paaiementkontrakte

Die SCRA gee sekere beskerming teen herposisies vir paaiementkontrakte (insluitend motorhuur). As die kontrak aangegaan is voordat hy aktief aangegaan het en ten minste een betaling voor daardie tyd gedoen is, kan die skuldeiser nie die eiendom herposisioneer nie, terwyl die lid aktief is en ook nie die kontrak vir oortreding kan beëindig word sonder 'n hofbevel nie. .

'N 6% rentekoers

Indien 'n lid van die dienslid se militêre verpligting sy / haar vermoë om te betaal op finansiële verpligtinge soos kredietkaarte, lenings, verbande, ens. Beïnvloed het, kan die dienslid sy rentekoers tot 6% beperk vir die duur van die dienslid se militêre verpligting.

Kwalifiserende skulde is skuld wat deur die dienslid, of die dienslid en hul gade gesamentlik aangegaan is voordat hulle aktief aangegaan het. Skuld wat aangegaan is nadat hulle aktief gewerk het, is nie so beskerm nie.

Let daarop dat hierdie bepaling van die wet slegs van toepassing is indien 'n dienslid se militêre diens hul vermoë om te betaal beïnvloed. Die laste is egter op die skuldeiser om verligting in die hof te soek indien die skuldeiser van mening is dat die dienslid se militêre loopbaan nie sy / haar vermoë om te betaal, wesenlik beïnvloed nie. Die skuldeiser moet voldoen tensy hy / sy 'n hofbevel kry wat anders vermeld.

Ten einde 'n verpligting of aanspreeklikheid van 'n dienslid onderhewig te wees aan die rentekoersbeperking, moet die dienslid skriftelike kennisgewing aan die skuldeiser verskaf en 'n afskrif van die militêre bevele wat die dienslid na militêre diens roep en enige bevele wat die militêre diens verder uitbrei diens, nie later nie as 180 dae na die datum van diensbeëindiging se beëindiging of vrylating van militêre diens.

By ontvangs van kennisgewing moet die skuldeiser die rentekoers tot 'n maksimum van 6 persent verminder, met ingang van die eerste dag van aktiewe diens (selfs indien die diensgewer die versoek later doen).

Die wet bepaal ondubbelsinnig dat geen rente bo 6 persent kan oploop vir kredietverpligtinge terwyl dit op aktiewe plig is nie (vir skuld wat aangegaan is voordat u aan aktiewe pligte aangegaan het), of daardie oortollige rente kan verskuldig word sodra die dienslid aktiewe plig verlaat (dit was 'n "truuk" "sommige krediteure het onder die ou wet probeer) - in plaas daarvan word die gedeelte bo 6 persent permanent vergewe. Daarbenewens moet die maandelikse betaling verminder word met die rente wat gedurende die bedekte tydperk gered is.

Hofverrigtinge

Indien 'n dienslid 'n verweerder in 'n siviele hofverrigtinge is, kan die hof (op die woord "mag") op eie beweging 'n 90 dae-verblyf (vertraging) in die verrigtinge toestaan. Indien die dienslid 'n verblyf verlang, moet die hof 'n minimum van 90 dae verblyf indien:

  1. Die dienspligtige dien 'n brief of ander mededeling in waarin feite gegee word waarin die wyse uiteengesit word waarop huidige militêre verpligtinge die diensmag se vermoë om te verskyn, beïnvloed en 'n datum aandui wanneer die dienspligtige beskikbaar sal wees om te verskyn; en
  2. Die dienslid dien 'n brief of ander kommunikasie van die beampte se beampte in, wat verklaar dat die dienspligtige se huidige militêre diens verhoed dat voorkoms voorkom en dat militêre verlof nie ten tye van die brief vir die dienspligtige gemagtig is nie.

Die bepaling is van toepassing op siviele regsgedinge, pakke vir vaderskap, toesighouers vir kinders, en bankrotskap skuldenaar / skuldeiser vergaderings, en administratiewe verrigtinge.

Die nuwe wet bepaal spesifiek dat 'n dienspligtige wat in verbinding tree met die hof om 'n verblyf te versoek, nie 'n voorkoms vir jurisdiksie doeleindes uitmaak nie en nie 'n afstanddoening van enige substantiewe of prosedurele verdediging (insluitend 'n verdediging met betrekking tot gebrek aan persoonlike jurisdiksie) uitmaak nie. Onder die ou wet het sommige howe gehou dat hulle slegs met die hof kommunikeer (dws 'n verblyf versoek, wat beteken dat die lid ingestem het tot jurisdiksie van die hof).

'N Dienslid wat 'n verblyf toegestaan ​​word, kan 'n addisionele verblyf aanvra indien hy / sy kan aantoon dat militêre vereistes sy / haar vermoë om te verskyn beïnvloed (ook die bevelvoerder se brief is nodig). Die hof is egter nie verplig om die addisionele verblyf toe te staan ​​nie.

Indien die hof weier om 'n verdere verhoor van verrigtinge te verleen, moet die hof 'n raad aanstel om die dienslid in die aksie of proses te verteenwoordig.

Indien 'n verstekvonnis in 'n siviele geding teen 'n dienslid betree word gedurende die dienslid se diensperiode (of binne 60 dae na beëindiging of vrylating van sodanige militêre diens), moet die hof wat die vonnis aangaan, op aansoek van of op namens die dienslid, die vonnis heropen met die doel om die dienslid die aksie te verdedig as dit blyk dat--

  1. die dienslid is wesenlik geraak weens die militêre diens om die aksie te verdedig; en
  2. die dienslid het 'n verdienstelike of regverdige verdediging van die aksie of 'n deel daarvan.

Tenuitvoerlegging van verpligtinge, laste, belasting

'N Dienslid of afhanklike kan te eniger tyd gedurende sy of haar militêre diens , of binne 6 maande daarna, by 'n hof aansoek doen om verligting van enige verpligting of aanspreeklikheid wat deur die dienslid of afhanklike voor werklike plig of ten opsigte van enige belasting of assessering of dit tydens of voor die dienslid se aktiewe militêre diens val. Die hof kan handhawingstoeke verleen waartydens geen boete of boete kan toeval nie.

Daarbenewens verhoed die daad dat dienslede 'n vorm van dubbele belasting het wat kan voorkom as hulle 'n gade het wat werk en belas word in 'n ander staat as die staat waarin hulle hul permanente wettige verblyf behou. Die wet verhoed dat state die inkomste wat deur 'n dienslid verdien word, gebruik om die eggenoot se belastingkoers te bepaal wanneer hulle nie hul permanente wettige verblyf in daardie staat handhaaf nie.

Herbenoemingsregte

In teenstelling met wat baie mense glo, is daar geen bepalings vir herbenoemingsregte as deel van die Wet op Soldate en Matrose. Hervestigingsregte is 'n heeltemal afsonderlike wetgewing, die Wet op die Uniformed Services Employment and Reemployment Rights of 1994 (USERRA) .