Klagtesprogram vir lugmaginspekteur (IG)

Die IG Klagtes Program van die Lugmag is 'n leierskapsinstrument wat aandui waar bevelbetrokkenheid nodig is om sistematiese, programmatiese of prosedurele swakhede reg te stel en om te verseker dat hulpbronne effektief en doeltreffend gebruik word. Los probleme op wat die Lugmag-sending vinnig en objektief beïnvloed; skep 'n atmosfeer van vertroue waarin kwessies objektief en volledig opgelos kan word sonder vergelding of vrees vir vergelding; en help bevelvoerders om vertroue in die lugmag-leierskap te vestig.

Die primêre aanklag van die IG is om 'n geloofwaardige lugmag-IG-stelsel te onderhou deur te verseker dat daar klagtes ondersoek word, en FWA-programme wat gekenmerk word deur objektiwiteit, integriteit en onpartydigheid. Slegs die IG mag bewerings van vergelding onder die Militêre Klokkenluider se Beskermingswet ondersoek. Die IG sorg vir die besorgdheid van aktiewe pligte van die Lugmag, Reserwe en Guard, burgerlike werknemers, familielede, afgetredenes, en die beste belange van die Lugmag word aangespreek deur objektiewe feite te vind.

Installasie IG Program

Die konsep van afsonderlike, voltydse installasie-IG's is geïmplementeer om enige waargenome konflik van belange, gebrek aan onafhanklikheid of vrees deur lugmagpersoneel te verwyder. Dit het gekom as gevolg van die vorige praktyk van die toewysing van die ketting van bevel en IG rolle aan dieselfde amptenaar. Die installasie IG is georganiseer as 'n personeelfunksie wat direk aan die installasie bevelvoerder rapporteer.

IG Rol

IG's is die "oë en ore" van die bevelvoerder. Hulle hou die bevelvoerder op hoogte van moontlike areas van kommer, soos deur tendense weerspieël; hulle funksioneer as die factfinder en eerlike makelaar in die oplossing van klagtes; hulle opvoeders en lede van die basisbevolking opvoed en oplei oor hul regte en verantwoordelikhede ten opsigte van die lugmag-IG-stelsel; en hulle help bevelvoerders om FWA en wanbestuur te voorkom, op te spoor en reg te stel.

Persoonlike klagtes en FWA onthullings help beamptes om probleme wat die produktiwiteit en moraal van toegewysde personeel raak, te ontdek en reg te stel. Die oplossing van die onderliggende oorsaak van 'n klagte kan meer ernstige simptome of duur gevolge, soos verminderde prestasie, ongelukke, swak gehaltewerk, swak moraal of verlies aan hulpbronne voorkom. Alhoewel bewerings nie gestaaf kan word nie, kan die getuienis of ondersoekbevindings sistemiese moraalkwessies of ander probleme wat doeltreffendheid en missie-effektiwiteit belemmer, openbaar.

Ondersoeke nie gedek en klagtes nie toepaslik nie

Administratiewe navrae of ondersoeke onder ander beleidsriglyne en instruksies val nie onder die IG-klagteprogram nie. Hierdie navrae en ondersoeke sluit in bevelvoerder-navrae en ondersoeke, Lugmagkantoor van Spesiale Ondersoeke (AFOSI) of veiligheidsmagte ondersoeke en ondersoeke van burgerlike werknemers wat spesifieke regsregte ingevolge die wet of vakbondooreenkomste het. Ondersoeke onder die gesag van die UCMJ of die Handleiding vir Howe-Martial (MCM), diensreg of verslag van opname-ondersoeke, gehalteversekering in die lugmag mediese diensrade, lugmag ongeluk of veiligheidsondersoeke en mediese voorval ondersoeke is ook nie onder die IG-klagteprogram gedek nie.

Daarbenewens kan die IG-klagteprogram nie gebruik word vir aangeleenthede wat normaalweg deur ander gevestigde griewe of appèlkanale aangespreek word nie, tensy daar bewyse is dat hierdie kanale die saak of proses misbruik het. As 'n beleidsriglyne of -opdrag 'n spesifieke regshulpmiddel bied of 'n grief aanhangig maak, moet klawers hierdie middele uitlaat voordat hulle 'n IG-klag indien. Klagtes moet sekere relevante bewyse verskaf dat die proses benadeel geraak of hanteer is voordat IG-kanale 'n klag van mishandeling sal verwerk. Ontevredenheid of onenigheid met die uitslag of bevindings van 'n alternatiewe grief- of appèlproses is nie 'n voldoende basis om IG-ondersoek te regverdig nie.

Voorbeelde van Klagte wat nie gedek word nie en die Beheerstelsel / -richtlijn:

Dien 'n IG-klag in

Lugmag-militêre lede en burgerlike werknemers het die plig om dadelik FWA of growwe wanbestuur te rapporteer; 'n oortreding van wet, beleid, prosedures of regulasies; 'n onreg; misbruik van gesag, onvanpaste optrede of wangedrag; en 'n tekort of soortgelyke voorwaarde, aan 'n toepaslike toesighouer of bevelvoerder, aan 'n IG of ander toepaslike inspekteur, of deur 'n gevestigde griefkanaal. Klagtes moet poog om die kwessies op die laagste moontlike vlak op te los deur gebruik te maak van opdragskanale voordat hulle na 'n hoër vlak of die IG aangespreek word. Die onmiddellike toesighoudende bestuursketting kan dikwels klagtes vinniger en effektief oplos as 'n hoër vlak wat nie vertroud is met die situasie nie. Gebruik die IG-stelsel wanneer verwysing na die bevelketting nutteloos sal wees, of daar is vrees vir vergelding.

Hoe om 'n IG-klag in te dien:

  1. As u glo dat u nie u klagte in opdragkanale kan oplos nie, hersien die bostaande om te bepaal of die klag by die IG geliasseer moet word. U mag 'n klagte indien indien u redelikerwys glo dat onvanpaste gedrag plaasgevind het of dat 'n oortreding van wet, beleid, prosedure of regulasie gepleeg is.
  2. Voltooi die persoonsdata-inligting op AF-vorm 102 (getik of gedruk leesbaar) (die voorkeurformaat vir indiening van klagtes), sodat dit maklik weergegee kan word.
  3. Skets kortliks die feit en relevante agtergrondinligting wat verband hou met die probleem of klagte op AF-vorm 102.
  4. Lys die bewerings van onregmatigheid kortliks (in algemene terme) en verskaf ondersteunende narratiewe besonderhede en dokumente later wanneer onderhoude gevoer word. Skryf die bewerings as koeëls wat antwoord wie die oortreding begaan het; watter oortreding gepleeg is; watter wet, beleid, prosedure of regulasie geskend is; en wanneer die oortreding plaasgevind het.
  5. Dien die voltooide AF-vorm 102 in by enige lugmag-IG en stel 'n opvolgvergadering op om die klagte te bespreek.
  6. As die IG in die klag genoem word, kontak die volgende hoër vlak IG.

Klagtes se regte

Klagtes het die reg om:

Klagtes se verantwoordelikhede

Klagtes moet binne 60 dae na die aanmelding van die beweerde verkeerde lêer indien. IG-klagtes wat nie binne 60 dae gerapporteer word nie, kan die versameling van getuienis en getuienis ernstig belemmer. Die IG mag 'n klagte ontslaan indien die aard van die beweerde verkeerde en verloop van tyd redelike waarskynlikheid is dat onvoldoende inligting versamel kan word om vas te stel of geen spesiale lugmagbelange bestaan ​​om die saak te ondersoek nie. Klagtes moet met ondersoekers saamwerk deur feitlike en relevante inligting rakende die kwessies te verskaf. Klagtes moet verstaan ​​dat hulle amptelike verklarings voorlê; Daarom bly hulle onderworpe aan strafmaatreëls om bewustelik vals verklarings te maak en ander onwettige kommunikasie in te dien.

Vertroulikheidsbeleid

Die IG poog om die identiteit van klagers van enigiemand buite IG-kanale te beskerm. IG's mag slegs die naam van 'n klaer op 'n amptelike behoefte-tot-kennis-basis bekendmaak. Ondersoekbeamptes verklaar nie 'n klaer se naam aan 'n vak of getuie of die klaer toelaat om die klagte te lees sonder die skriftelike toestemming van die IG of die aanstelling owerheid nie.

Bogenoemde inligting verkry uit AFPAM36-2241V1