Verwoesting in die Militêre - UCMJ Artikel 85

Punitiewe artikels van die UCMJ, Artikel 85

Teks van Artikel 85

"(A) Enige lid van die gewapende magte wat-

  1. sonder gesag bly of bly afwesig van sy eenheid, organisasie of diensplek met die doel om permanent daar weg te bly;
  2. verlaat sy eenheid, organisasie of diensplek met die doel om gevaarlike diens te vermy of om belangrike diens te beeindig; of
  3. sonder om gereeld van een van die gewapende magte geskei te word, sluit in of aanvaar 'n afspraak in dieselfde of een van die gewapende magte sonder om die feit dat hy nie gereeld geskei is nie heeltemal te openbaar nie, of 'n buitelandse gewapende diens betree, behalwe wanneer dit deur die Verenigde State gemagtig is State Nota: Hierdie bepaling is gehou om nie 'n afsonderlike misdryf deur die Amerikaanse Hof van Militêre Appèl in die Verenigde State v. Huff, 7 USCMA 247, 22 CMR 37 (1956) te stel nie , is skuldig aan verlating.

(b) Enige beampte van die gewapende magte wat na die tender van sy bedanking en voor kennisgewing van sy aanvaarding sy pos of behoorlike pligte sonder verlof verlaat en met die doel om permanent daarvan weg te bly, aan onteiening skuldig is.

(c) Enige persoon wat skuldig bevind word aan verwoesting of poging tot woestyn, word gestraf, indien die misdryf gepleeg word in tyd van oorlog, deur die dood of sodanige ander straf as 'n hofmag mag gelas, maar as die woestyn of poging tot woestyn plaasvind op enige ander tyd, met so 'n straf, behalwe die dood, soos 'n hofmag mag lei. "

nota

Die oortreding van Desertion , ingevolge artikel 85, dra 'n veel groter straf as die oortreding van AWOL, ingevolge artikel 86 . Baie mense glo dat as iemand langer as 30 dae sonder gesag afwesig is, die oortreding van AWOL na Desertion verander, maar dit is nie heeltemal waar nie.

Die primêre verskil tussen die twee oortredings is "van plan om permanent weg te bly." As mens van plan is om terug te keer na " militêre beheer" , is 'n mens skuldig aan "AWOL", volgens Artikel 86, nie Verwoesting, ingevolge Artikel 85 nie, selfs al was hulle tien jaar weg.

Die verwarring kom uit die feit dat, indien 'n lid langer as 30 dae sonder gesag afwesig is, die regering (hofmag) toegelaat word om te aanvaar dat daar geen voorneme was om terug te keer nie. Daarom lê die bewyslas wat die beskuldigde ooit wou terugkeer na "militêre beheer", met die verdediging.

'N Persoon wat net vir 'n dag of twee afwesig is, kan nog steeds aangekla word van die misdryf van Desertion, maar die vervolging sal bewys moet lewer dat die beskuldigde permanent wou wegbly.

elemente

(1) Verwoesting met die doel om permanent weg te bly .

(2) Verwoesting met die doel om gevaarlike plig te vermy of om belangrike diens te beeindig .

(3) Verwoesting voor kennisgewing van aanvaarding van bedanking .

(4) Poging tot desertie .

verduideliking

(1) Verwoesting met die doel om permanent weg te bly .

(2) Ophou van eenheid, organisasie of diensplek met die doel om gevaarlike plig te vermy of om belangrike diens te beeindig .

(3) Poging tot woestyn . Sodra die poging aangewend is, kanselleer die persoon nie vrywillig of andersins die oortreding nie. Die misdryf is voltooi, byvoorbeeld, as die persoon wat van plan is om te verlaat, in 'n leë vragmotor op 'n militêre bespreking wegsteek, wat van voorneme is om te ontsnap deur in die motor weggeneem te word. Om die motor in te voer met die bedoeling om te verlaat, is die openlike daad. Vir meer gedetailleerde bespreking van pogings, sien paragraaf 4 . Vir 'n verduideliking oor die voorneme om permanent weg te bly, sien sub-paragraaf 9c (1) (c).

(4) Gevangene met uitvoering van strawwe ontslag . 'N Gevangene wie se ontslag of oneerlike of slegte gedrag ontvoer is, is nie 'n "lid van die gewapende magte" in die sin van artikels 85 of 86 nie, alhoewel die gevangene steeds kragtens artikel 2 ( a ) 7) .

As die feite regverdig, kan so 'n gevangene aangekla word van ontsnapping uit hoofde van artikel 95 , of 'n misdryf ingevolge artikel 134 .

Minder Ingesluit Oortreding

Artikel 86 -verlof sonder verlof

Maksimum straf .

(1) Voltooide of poging tot verwoesting met die doel om gevaarlike plig te vermy of om belangrike diens te beeindig .

Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 5 jaar.

(2) Ander gevalle van voltooide of poging tot desertie .

(3) Tydens oorlog . Dood of so 'n ander straf as 'n hofmag mag lei.

Bo Inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 9