Voorbeeld betaalde tyd af beleid

Gebruik hierdie voorbeeld bo-beleid as 'n handleiding wanneer u u eie beleid ontwikkel

Jy benodig 'n betaalde tydstip (PTO) beleid in jou organisasie sodat die werknemers jou reëls en verwagtinge begryp oor die hoeveelheid tyd wat hulle nodig het om by die werk te spandeer. Die beleid verseker dat misverstande oor die hoeveelheid en die tipe bo die minimum beperk word.

Die bo-beleid verseker ook dat u as werkgewer 'n gepubliseerde raamwerk het wat u leiding gee om besluite te neem wat die regverdige en billike behandeling van werknemers verseker.

Beide van hierdie doelwitte is 'n oorwinning vir beide werkgewers en werknemers.

Hierna volg die voorbeeld bo-beleid.

Doel van Betaalde tyd af (PTO)

Die doel van Betaalde tyd af (PTO) is om werknemers met buigsame betaaldatum te voorsien van werk wat gebruik kan word vir sulke behoeftes soos vakansie, persoonlike of familie siekte, dokter aanstellings, skool, vrywilligheid en ander aktiwiteite van die werknemer se keuse. Die maatskappy se doelwit is om ongeskeduleerde afwesighede en die behoefte aan toesighoudende toesig te verminder.

Die PTO-dae wat u toeval, effektief (datum) vervang alle bestaande vakansiedae, siek tyd en persoonlike werksdae wat u onder voorafgaande polisse toegewys is. Die vakansie tyd wat u in die verlede toegeval het, sal by die maatskappy se riglyne op die oomblik oorskry, bo die bovermelde beleid.

Riglyne vir bo-gebruik

Elke voltydse werknemer sal twee keer per week in die uurtydperk verhoog word, gebaseer op hul lengte van diens soos hieronder gedefinieer.

PTO word by die werknemer se PTO-bank gevoeg wanneer die tweeweeklikse betaalstaat uitgereik word. PTO geneem sal afgetrek word van die werknemer se toegevalde tydbank in een-uur-inkremente. Tydelike werknemers , kontrakwerknemers en stagiaires kwalifiseer nie vir die toevalling nie.

Toepaslikheid om PTO te toeval, is afhanklik van die werknemer om die opgelope PTO vir die hele tweeweeklikse betaalperiode te werk of te gebruik.

PTO word nie verdien in betaalperiodes waartydens onbetaalde verlof, kort of langtermyn ongeskiktheid verlof of werkersvergoedingsverlof geneem word nie.

Werknemers kan tyd in hul inkoopsbank gebruik in uurlikse inkremente. Die tyd wat nie deur die bovermelde beleid gedek word nie, en waarvoor afsonderlike riglyne en beleide bestaan, sluit in maatskappy betaalde vakansiedae , verlof tyd , vereiste juriediens en militêre diensverlof.

Om bo af te neem, vereis twee dae kennisgewing aan die toesighouer en menslike hulpbronne, tensy die PTO gebruik word vir wettige, onverwagte siekte of noodgevalle. (Gebruik die Betaalde tyd af-vorm om bo-aan te vra.) In alle gevalle moet die PTO vooraf deur die werknemer se toesighouer goedgekeur word. Jou maatskappy waardeer soveel kennisgewing as moontlik wanneer jy weet jy verwag om werk vir 'n geskeduleerde afwesigheid te mis.

Betaalde tyd af (PTO) Uitsonderings

Spesifieke Geskiktheid vir Betaalde tyd af (PTO)

PTO word verdien op die volgende skedule gebaseer op 'n werksweek van 40 uur. PTO word gepresteer op grond van die aantal ure gewerk op 'n werknemer se gereelde skedule. Baie dankie aan Amy Casciotti van die TechSmith Corporation vir die steekproefnommers.

Jaar van diens

Elke werknemer kan 80 uur van opgelope PTO oorskakel na 'n nuwe kalenderjaar. Werknemers is in die loop van 'n jaar verantwoordelik vir die monitering en die afneem van hul boeke, sodat hulle nie die tyd wat aangeval word, verloor wanneer die huidige kalenderjaar eindig nie. (PTO is onderworpe aan toesighoudende goedkeuring en nie elke werknemer kan opgehoopte tyd in Desember neem nie, die maatskappy moet steeds kliënte dien.)

Indien versagtende besigheids omstandighede die werknemer verhoed het om geskeduleerde bo af te neem, kan hierdie boonop oorgedra word en in die eerste helfte van die volgende kalenderjaar geneem word met die goedkeuring van die departementshoof en Menslike Hulpbronne.

Werknemers word betaal vir die PTO wat hulle op diens afbetaal het. Indien 'n werknemer PTO-tyd gebruik het wat nog nie toegeval is nie en die diens beëindig word, word die PTO geneem, afgetrek van die finale salaris. Werknemers wat twee weke kennis gee van diensbeëindiging moet die twee weke werk sonder om die PTO te gebruik.

Werknemers wat gehuur word, sal krediet kry vir die vorige tyd wat gewerk het en die huidige boonop vir die gekombineerde tyd ophoop.